Saltar a navegación principal
Contenido de la página

Guarda este evento

Evento guardado

MANTENIMENT INDUSTRIAL

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL

Lunes, 17 de octubre de 2016 a las 18:00 - Lunes, 28 de noviembre de 2016 a las 21:20 (Hora de verano de Europa central Hora de España (Madrid))

MANTENIMENT INDUSTRIAL

Información de la entrada

Tipo Restante Fin Cantidad
CONFIRMAR ASISTENICA 15 Entradas Finalizado Gratis  

¿Quién va?

Cargando tus conexiones

Compartir MANTENIMENT INDUSTRIAL

Detalles del evento

L’objectiu general del curs és conèixer les lleis fonamentals de la mecànica de líquids, en la tècnica dels components i en el disseny de circuits bàsics. Facilitar els coneixements que capacitin a l’alumne per a identificar, definir i dibuixar diferents elements pneumàtics i hidràulics, per al desenvolupament i manteniment d'instal·lacions hidràuliques i pneumàtiques.

Són objectius específics:

- L’adquisició de les destreses, habilitats i coneixements mitjos teòrics i pràctiques necessaris en les àrees d'electricitat, electrònica, en els sistemes pneumàtics i hidràulics i fontaneria per a desenvolupar treballs de manteniment a fi de millorar les competències professionals del treballador. - Conèixer els principals elements utilitzats en el disseny, muntatge i reparació d'automatismes elèctrics. - Adquirir una base sobre la resolució d'avaries electroneumátiques. - Coneixement del funcionament dels PLC.s introduint-nos en la seva programació. - Saber interpretar i dissenyar qualsevol esquema elèctric, pneumàtic o hidràulic. - Aprendre els principis generals de la Tecnologia Mecànica necessaris per a tots els tècnics de manteniment.

CONTINGUT

ELECTROMECÀNICA (10 Hores)
- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES: Realització de muntatges bàsics d'enllumenat, commutacions i encreuaments. Tubs fluorescents. Teleruptors. Localització d'avaries.
- AUTOMATISMES ELÈCTRICS INDUSTRIALS: Estructura d'un automatisme. Elements de control, detectors, sensors, traductors. Tractament de dades en sistemes amb relés i amb PLCs. Etapa de potència, contactors, electrovàlvules. Disseny i muntatge de circuits  seqüencials   lògics,   arrencadors,   inversors, arrencadors i inversors estrella - triangle. Resolució d'avaries. Seguretat elèctrica en instal·lacions i receptors. Fusibles, tipus i corbes, relés tèrmics i magnetotèrmics, tipus i corbes, relés electrònics.
- MÀQUINES ELÈCTRIQUES: Generadors. Transformadors. Motors: Classificació de les màquines elèctriques. Generadors. Dinamos i alternadors. Corrent continua i alterna, connexionat.
- TRANSFORMADORS: Principis de funcionament, tipus, connexionat i resolució d'avaries. Motors elèctrics. Tipus. Arrencada. Connexionat. Avaries més freqüents.
- INTERPRETACIÓ D'ESQUEMES: Introducció a la simbologia elèctrica. Desenvolupament d'un esquema. Seguiment d'un esquema d'un automatisme conegut, aportat pel formador. Localització d'avaries per esquema.
- SEGURETAT ELÈCTRICA: Formes de protecció de contactes directes i indirectes. Esquemes de connexió a terra i formes de protecció en TN, TT e IT. Preses de terra. Relés diferencials
NEUMÀTICA (10 Hores)
- NEUMÀTICA. Introducció a la neumàtica. Definició. Descripció d'elements. Simbologia neumàtica
- REALITZACIÓ DE CIRCUITS. Circuits manuals, semiautomàtics i automàtics. Regulació de la velocitat dels cilindres. Temporitzacions. Circuits amb més d'un cilindre. Resolució d'incompatibilitats de més d'un cilindre.
- ELECTRONEUMÀTICA: Introducció a l'electroneumàtica.
Definició dels conceptes bàsics d'electricitat. Justificació (avantatges) de l'electroneumàtica. Realització de circuits.
Regulació dels circuits electroneumàtics. Pràctiques al pannell i a l'ordinador. Diagnòstic d'avaries i normes de manteniment.
HIDRÀULICA (6 Hores)
-Hidràulica avançada. Conceptes generals.
-Consideracions generals de la electrohidràulica.
-Coneixements bàsics d'hidràulica proporcional.
ELECTRÒNICA - AUTÒMATES PROGRAMABLES PLC (6 Hores)
- Components hardware d'un autòmat S7.
- Descripció i maneig del software assistent de programació en Step-7. 
- Principis bàsics de programació en Step-7.
- Programació en diagrama de contactes i llista d'instruccions.
Funcions combinacionals i de memòria. Operacions de temporització i contatge. Operacions aritmètiques. Operacions de transferència, desplaçament i rotació. Operacions de taula i de recerca.
 - Estudi de les entrades i sortides analògiques de l'autòmat.
 - Simulació de processos industrials automàtics.
 - Variadors de freqüència: Conceptes bàsics. Accessoris per al convertidor. Aplicacions per al convertidor. Relació de paràmetres i funcions. Exercicis pràctics.
FONTANERIA (8 hores)
-Instal·lacions de pressió per a aigua calenta sanitària.
-Instal·lacions de pressió per a calefacció.
-Instal·lacions de sanejament.

“Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya


Guarda este evento

Evento guardado

Cuándo y dónde


Colegio Xaloc
100 Av Gran Vía
08902 L'Hospitalet de Llobregat
España

Lunes, 17 de octubre de 2016 a las 18:00 - Lunes, 28 de noviembre de 2016 a las 21:20 (Hora de verano de Europa central Hora de España (Madrid))


  Añadir a mi calendario

Organizador

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL

AEBALL/UPMBALL es sol·licitant d’accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

  Ponte en contacto con el organizador

¿Te interesaría crear tu propio evento?

Únete a millones de personas en Eventbrite.

Inicia sesión o regístrate

Para poder comprar estas entradas a plazos, necesitarás una cuenta de Eventbrite. Inicia sesión o regístrate para obtener una cuenta gratuita y poder continuar.