€38.81 – €194.06

Asthanga Yoga with Petri Raïsanen April 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yogaone tuset , aribau 242 BARCELONA

View Map

Event description

Description

(english Below)

ProgramaViernes

19: 00-22: 00 Introducción al sistema tradicional . Programa del fin de semana. Primera serie guiada, Pranayama / Meditación

Sábado
9: 00-12: 00 Clase de Mysore
12: 30-13: 30 de cuerpo, mente y espíritu. Las técnicas físicas y mentales para una práctica meditativa y enfocada.
15: 00-18: 00 Exploración de las técnicas de alineación de asanas de Pattabhi Jois. Cómo Guruji (Sri K. Pattabhi Jois) enseñó a los asanas, así como un análisis de los beneficios terapéuticos de las posturas. Practicamos ajustes para entender mejor las técnicas.

Domingo
9: 00-12: 00 Clase de Mysore
12: 30-14: 00 Posturas finales e invenciones. Practicamos ajustes para entender mejor las técnicas.

Biografía - Petri Raisanen

Petri Raisanen (nacido el 13 de agosto de 1967) es internacionalmente conocido y respetado como maestro de Ashtanga yoga . És un estudiante devoto de su Guru, Sri K. Pattabhi Jois (1915-2009), que le autorizó para enseñar, sigue fielmente las enseñanzas de Pattabhi Jois.

Petri comenzó a practicar el yoga Ashtanga en 1989 y la enseñanza en 1991. Es co-propietario y director de Ashtanga Yoga Helsinki, una de las Shalas de Ashtanga Yoga más grandes del mundo, que fundó con su amigo Juha Javanainen en 1997. La mayor motivación para abrir la escuela le vino de Sri K. Pattabhi Jois que bendijo la escuela para enseñar el método tradicional de Ashtanga.

En su camino de yoga Petri ha estudiado con muchos otros instructores de yoga Ashtanga respetado como Derek Irlanda (su primer maestro), Radha Warrel, Lino Miele, Gwendoline Hunt, y Eddie Stern, además de Sri K. Pattabhi Jois y R. Sharath Jois .

Petri centra su enseñanza sobre la integración de la curación y la terapia con el yoga, para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes y guiar su progreso. Los ajustes de Petri son suaves, efectivos, terapéutico y, según algunos de sus alumnos, casi mágicos, y en su origen (además de su propia práctica y la enseñanza) hay algo de su práctica anterior como un curandero tradicional finlandés y naturópata. Su comportamiento amistoso y relajado y la percepción precisa garantizan un ambiente de meditación, abierto y lleno de energía en sus clases.

En 2003-2004 Petri escribió el libro "Ashtanga - La tradición del yoga de Sri K. Pattabhi Jois" de las entrevistas con Sri K. Pattabhi Jois y su nieto Sharath R. Jois. El libro presenta el método de Ashtanga Yoga y la filosofía, así como su potencial como una práctica física, mental, intelectual y espiritual. Está escrito como parte de la peregrinación de Petri en la palabra interior de Ashtanga yoga, con un gran sentido de respeto hacia su Guru y la tradición del yoga.

En 2007 salió su segundo libro sobre la serie intermedia de Ashtanga Yoga, escrita a partir de entrevistas de la Pattabhi Jois en 2006-2007.

El peregrinaje y la búsqueda en el Yoga de Petri continua ....

Asthanga Yoga with Petri Raisanen

Friday
19:00-22:00 Introduction for the Traditional Ashtanga System and Weekend schedule, Led Primary series, Pranayama/Meditation

Saturday
9:00-12:00 Mysore class (Starting times 9:00 and 10:30)
12:30-13:30 Body, mind and spirit. Physical and mental techniques for a meditative and focused practice.
15:00-18:00 An exploration of Pattabhi Jois' asana alignment and techniques. How Guruji (Sri K. Pattabhi Jois) taught the asanas as well as a discussion of the therapeutic benefits of the postures. We will practice some hands on adjustments to understand the techniques better.

Sunday
9:00-12:00 Mysore class (Starting times 9:00 and 10:30)
12:30-14:00 Finishing sequence and inventions. We will practice some hands on adjustments to understand the techniques better.

Biography – Petri Raisanen
Petri Raisanen (born August 13, 1967) is internationally known and respected Ashtanga Yoga teacher. He is a devoted student of his Guru, Sri K. Pattabhi Jois (1915-2009), who has authorized Petri to teach, and Petri carefully passes on his Guru's exact teachings.

Petri started practicing Ashtanga yoga in 1989 and teaching in 1991. He is co- owner and director of Ashtanga Yoga Helsinki, one of the world's largest Ashtanga Yoga Shala's, which he founded with his friend Juha Javanainen in 1997. The biggest motivation to open the school came from Sri K. Pattabhi Jois who blessed the school to teach the traditional Ashtanga method.

In his yogic path Petri has studied with many other respected Ashtanga yoga instructors such as Derek Ireland (his first teacher), Radha Warrel, Lino Miele, Gwendoline Hunt, and Eddie Stern, in addition to Sri K. Pattabhi Jois and R. Sharath Jois.

Petri focuses his teaching on integrating healing and therapy with yoga, meeting student's individual needs and guiding their progress. Petri's Yoga pose adjustments are gentle, effective, therapeutic and, according some of his students, almost magical, and originate (besides his own practice and teaching) from his past practice as a traditional Finnish folk healer and naturopath. His friendly and relaxed behavior and precise perception gives a meditative, open and energetic atmosphere to his classes.

In 2003-2004 Petri wrote the book "Ashtanga - The Yoga Tradition of Sri K. Pattabhi Jois" from the interviews with Sri K. Pattabhi Jois and his grandson R. Sharath Jois. The book introduces the Ashtanga Yoga method and philosophy, as well as its potential as a physical, mental, intellectual and spiritual practice. It is written as part of Petri's pilgrimage into Ashtanga yoga's inner word, with a great sense of respect towards his Guru and the Yoga Tradition.

In 2007 came out his second book about Ashtanga Yoga's Intermediate series, written from the Pattabhi Jois's interviews in 2006-2007.

Petri's Yoga pilgrimage and research is continuing...

www.ashtangabook.com
www.petriraisanen.com
petri@ashtangabook.com


TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS

· CONDICIONS APLICABLES: El client que contracti el servei de realització d’activitats organitzades per DiR (Client d’Activitat) ha de respectar les Condicions d’Inscripció i les Condicions Generals vigents en cada moment establertes per els Clubs DiR –si l’activitat es realitza a un Club DiR, les quals estan a l’abast dels interessats a la recepció-, així com els presents Termes i Condicions del Servei d’Activitats que consten en aquest document, acceptant que l’incompliment de les mateixes portarà, com a conseqüència, la baixa com a Client d’Activitat i/o dels Clubs DiR. En el cas de que el Client d’Activitat no sigui Client DiR inscrit a un Club DiR podrà accedir als Clubs DiR els dies concrets que gaudeixi del servei de realització de l’Activitat, com a Convidat, sent-li aplicables com a tal, tots els anteriors esmentats termes y condicions.

· INSCRIPCIONS MÍNIMES: Cada una de les Activitats ofertes per Grup DiR es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de Clients d’Activitat inscrits per activitat segons notifiqui DiR en la seva comunicació, i en l’horari establert. En cas d’anul•lació de l’activitat i/o de l’horari establert per falta del número mínim d’inscrits, el Client d’Activitat podrà canviar d’horari i/o d’Activitat, o se li retornarà l’import que hagi abonat.

· PAGAMENT DEL SERVEI DE L’ACTIVITAT. NO REEMBORS. SUSPENSIÓ TEMPORAL, CANCEL•LACIÓ I BAIXA: El Client d’Activitat es compromet a abonar al Club DiR l’import corresponent al preu d’aquesta amb caràcter previ a la seva realització ja sigui en efectiu metàl•lic, targeta bancària o PayPal. La suspensió temporal, cancel•lació i/o baixa del servei de realització de l’activitat no suposarà dret de reembors dels imports satisfets, ni indemnització a favor del Client d’Activitat, excepte en els casos d’anul•lació per falta d’inscripcions mínimes.

· CALENDARI I HORARI: El Client d’Activitat es compromet a respectar el Calendari i Horari fixat per l’activitat que correspongui. Els horaris de l’activitat no es modificaran en supòsits de retard o interrupcions imputables al Client d’Activitat (inclosos els casos d’impossibilitat per motius aliens a la seva voluntat, per malaltia, treball o altres), perdent el Client d’Activitat el dret a realitzar l’activitat fixada i no impartida i sense dret a reembors.

· NO CESSIÓ: L’activitat i els drets del Client d’Activitat com a tal, no podran ser cedits o transmesos en qualsevol forma per el Client d’Activitat a tercers, sense autorització prèvia per escrit de DiR.

· CONDICIONS FÍSIQUES I DE SALUT DEL CLIENT DE L’ACTIVITAT: El Client d’Activitat declara i assumeix sota la seva única responsabilitat que les seves condicions físiques i de salut són aptes per la realització d’activitats físiques i/o esportives i, en particular, per la realització d’activitats especials i accepta que la realització de l’activitat no equival a cap garantia de resultat.

· LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT: El Client d'Activitat reconeix que eximeix de tota responsabilitat de qualsevol tipus al Grup DiR i/o al seu personal i/o col•laboradors, per qualsevol dany, lesió o perjudici que pogués causar-se en la realització de les activitats i en l'ús de les instal•lacions i/o equips posats a disposició per DiR, renunciant a res demanar ni reclamar al Grup DiR i/o al seu personal i/o col·laboradors per qualsevol concepte i forma quan no derivin d’una acció o omissió exigible als Clubs DiR, als seus empleats i/o col·laboradors.

· DRETS D’IMATGE: El Client d’Activitat reconeix, consent i autoritza expressament a Grup DiR a l’obtenció, publicació, explotació i cessió, total o parcialment, de tots els drets d’imatge, veu i demés drets de propietat intel•lectual del Client d’Activitat captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació a l’activitat, en qualsevol suport o mitjà de difusió que Grup DiR determini, inclòs per fins comercials, publicitaris o anàlegs, i tot sense limitació d’actes de comunicació, per un període de temps il•limitat, autoritzant-se igualment l’adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

· DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI) se l'informa que les seves dades de caràcter personal que faciliti en aquest formulari i/o les que pugui facilitar en el futur, incloses les referents a dades de salut, hàbits i imatges, seran incorporades en fitxers responsabilitat de GESTORA CLUBS DiR, SL i de la resta de societats que formen el grup mercantil DiR (pot consultar-les a www.dir.cat, apartat "Grupo DiR") i es tractaran amb la finalitat de permetre la seva participació a l'Activitat, realitzar la gestió administrativa, fiscal, comptable i de facturació i, en cas de realitzar-se l’activitat a un Club DiR, a realitzar un control específic d'accés als Clubs DiR i de seguretat mitjançant un sistema de videovigilància. Així mateix, el Client d'Activitat/Curs autoritza de forma expressa al tractament de les seves dades personals per les següents finalitats addicionals: (i) realitzar un seguiment comercial i mantenir un històric de relacions comercials i comunicacions; (ii) realització d'enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat, (iii) elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres serveis, i (iv) promocionar o publicitar, inclús un cop finalitzada la relació contractual amb DiR, les activitats, productes i serveis que ofereixin en cada moment el Grup DiR. A aquests efectes autoritza expressament a què se'l pugui trucar o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En aquestes comunicacions es podrà incloure publicitat de tercers col·laboradors que operin en àmbits relacionats amb els sectors d'activitat de Grup DiR (esport, nutrició, salut, benestar, formació) i altres sectors que s'informin a l'apartat Confidencialitat i Protecció de Dades de l'Avís Legal del lloc web corporatiu http://www.dir.cat. L'informem que durant la realització de l'activitat en la que s'ha inscrit, es podran realitzar fotografies o enregistrar vídeos motiu pel qual la seva imatge podrà ser captada, i posteriorment difosa a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. Per tant, amb la seva participació a l'activitat el Client d'Activitat/Curs atorga el seu consentiment exprés pel tractament i publicació de la seva imatge a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. No obstant, sempre podrà mantenir-se al marge de les captacions d'imatges o exercitar el seu dret d'oposició segons se li informa més endavant. El Client d'Activitat/Curs autoritza a que el seu nom i cognoms s'utilitzin per fer conèixer públicament la seva condició de participant i/o, en el seu cas, la condició de guanyador de l'activitat en la que s'ha inscrit, mitjançant llistats exposats al públic o per la seva publicació a la web, xarxes socials o revista corporatives, així com a qualsevol altre mitjà de comunicació que Grup DiR consideri convenient. En cas que faciliti dades de terceres persones (acompanyants), garanteix que els ha informat dels termes de la present clàusula i que disposa del conteniment previ dels afectats per la comunicació de les seves dades a Grup DiR per poder fer efectiva la seva inscripció. El consentiment atorgat per Vostè mitjançant aquesta clàusula s'entendrà donat per temps indefinit. No obstant, li recordem que en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a GESTORA CLUBS DiR, S.L., C/ Indústria 90-92, 08025 de Barcelona, per correu electrònic a info@dir.cat o al telèfon d'Atenció al Client 902.10.1979, indicant el seu nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i dret exercitat.

Share with friends

Date and Time

Location

Yogaone tuset , aribau 242 BARCELONA

View Map

Save This Event

Event Saved