Free

Citython 2020 Lublin

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Citython 2020 Lublin

About this Event

EN:

The Challenge

The next Citython will be held in the city of Lublin, Poland, and is focused on sustainable mobility, giving priority to citizens and trying to reduce the number of cars in the city centre. This shift will need to incorporate urban planning in order to define the new uses of public space. In the near future, public transport and non-motorized vehicles will become the main means of transport to move around the city, for this reason accessibility to public transport must be considered for everyone.

The three challenges for the Lublin Citython are:

  1. Reclaiming city streets for citizens. How traffic should be removed from the city centre taking into account the needs of elderly and disabled people, as well as people with mobility limitations, mothers with children and local entrepreneurs.
  2. Accessibility to urban space, public transport and mobile services, with particular emphasis on disabled and elderly people.
  3. Bus routes optimization through citizens’ engagement.

Citython website

FAQs

WHAT IS A HACKATHON?

A hackathon is a sprint-like event in which small groups of young professionals search for innovative and creative solutions for everyday problems. The result can be a program, a prototype, a test model, a tool a design solution or a concept.

WHAT IS CITYTHON LUBLIN?

An online 10-day hackathon that brings together creative and inquisitive minds to solve the current mobility challenges that people in Barcelona are facing in the aftermath of the confinement stage. Young professionals from the fields of urbanism and computer and data sciences will be brought together for fun and an intense session of co-creation, hacking and collaboration. The difference to a typical hackathon is that Citython requires data analysis to understand a problem and reach a conclusion. Furthermore, this new edition will be held online in order to ensure all possible security measures following recent events.

WHAT IS A TECHPILL?

A TechPill is a short but definitive training/knowledge session on a certain topic (each will last around 30 minutes). The TechPills will offer you cutting-edge knowledge about Open Data, data analysis and visualization and gentrification so you can come up with the best ideas.

HOW DOES THE ONLINE CITYTHON WORK?

Due to the current crisis and the recent confinement stage, this new edition of Citython will be held online. After the registration process, the corresponding links to connect to the virtual platform will be sent to each participant. The welcome session, tech pills and the awards ceremony will be open to all the students, mentors and citizens. The same procedure applies to mentoring days, where each group will be able to attend individual mentoring sessions to receive feedback on their progress.

WHAT ARE THE REQUIREMENTS TO PARTICIPATE?

You have to meet the following requirements: You must be at least 18 years old on the dates of the event. You have to apply as an individual on our website, but you can indicate in the registration with whom you would like to form a team. You must have a background in either data/computing or urbanism. If you have both, you are also welcome to join. Find out more about the specific skills required for each background on our website. For further information, read our rules and terms.

WILL ANY HELP BE PROVIDED TO DEVELOP MY PROJECT?

Sure! You will be able to attend our TechPills and receive feedback from the appointed mentors during the hack days.

PL:

3 Wyzwania

Kolejna edycja Citython odbędzie się w Lublinie, a jego uczestnicy skupiać się będą na wyzwaniach związanych z zrównoważoną mobilnością – przywracaniu pierwszeństwa przestrzeni publicznej mieszkankom i mieszkańcom oraz sposobach zmniejszenia nadmiernego ruchu samochodowego w centrach miast, co niewątpliwie wiąże się ze zmianami planistycznymi i organizacyjnymi w przestrzeni publicznej. W niedalekiej przyszłości komunikacja miejska i pojazdy niezmotoryzowane staną się głównym środkiem przemieszczania się po mieście, dlatego już dziś należy zastanowić się nad rozwiązaniem stojących przed miastem wyzwań w zakresie dostępnej dla wszystkich użytkowników mobilności miejskiej.

  1. Wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum miasta uwzględniając potrzeby os. starszych i niepełnosprawnych, a także osób z ograniczeniami ruchowymi, matek z dziećmi oraz lokalnych przedsiębiorców.
  2. Dostępność przestrzeni miejskiej, transportu publicznego oraz usług mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb os. niepełnosprawnych i starszych
  3. Optymalizacja tras autobusowych poprzez zaangażowanie obywateli.

Witryna internetowa Citython

FAQs (Polski)

CZYM JEST HACKATHON?

Hackathon to, w którym małe grupy młodych fachowców wymyślają innowacyjne i kreatywne rozwiązania na problemy dnia codziennego. Rozwiązaniem może być program, prototyp, model testowy, narzędzie, rozwiązania projektowe lub pomysł.

CZYM JEST CITYTHON LUBLIN?

Jest to 10-dniowy hackathon, łączący wspólnie kreatywnych i dociekliwych ludzi, powstały w celu rozwiązania aktualnych problemów związanych z mobilnością z jakimi borykają się ludzie w Barcelonie po etapie restrykcji związanych z COVID-19. Młodzi fachowcy z dziedzin urbanistyki, informatyki oraz nauki o danych zbiorą się w celu wspólnej zabawy sesji współtworzenia, programowania i współpracy. W odróżnieniu do zwyczajnego hackathonu, Citython wymaga analizy danych żeby zrozumieć problem i dojść do wniosków. Aby po ostatnich wydarzeniach móc zapewnić wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, nowa edycja będzie przeprowadzona w formie online.

CZYM JEST TECHPILL?

TechPill to krótkie, ale intensywne szkolenie na określony temat (każdy z nich będzie trwał około 30 minut). TechPills zaoferuje zaawansowaną wiedzę dotyczącą otwartych danych, analizy danych, wizualizacji i gentryfikacji po to, aby wpaść na najlepsze pomysły.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA CITYTHON ONLINE?

Z powodu obecnego kryzys epidemiologicznego i ostatnim zamknięciem spotkań masowych nowa edycja Citythonu odbędzie się online. Po procesie rejestracji, każdemu uczestnikowi zostaną udostępnione linki, aby mógł połączyć się z wirtualną platformą. Sesja powitalna, techpills i ceremonia wręczenia nagród będą dostępne dla wszystkich uczniów, mentorów oraz mieszkańców. Ta sama procedura dotyczy dni mentoringu, podczas których każda grupa będzie mogła uczestniczyć w indywidualnych sesjach mentoringu, aby otrzymać informację zwrotną na temat swoich postępów.

JAKIE SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW?

Uczestnicy muszą spełnić następujące wymagania: w trakcie trwania wydarzenia uczestnik musi posiadać przynajmniej 18 lat. Dodatkowo uczestnik musi złożyć wniosek rejestracyjny na stronie internetowej w swoim imieniu jednak uczestnik podczas rejestracji może wskazać, z kim chciałby stworzyć drużynę. Uczestnicy muszą mieć doświadczenie i wiedzę w dziedzinach baz danych/obliczeniach/urbanistyce. Mile widziane będzie doświadczenie w więcej niż jednej dziedzinie. Na stronie znajduje się więcej informacji o konkretnych umiejętnościach wymaganych dla każdej dziedziny. W celu uzyskania większej liczby informacji, prosimy o zapoznanie się z postanowieniami i zasadami (regulamin).

CZY OTRZYMAM POMOC W ROZWOJU MOJEGO PROJEKTU?

Oczywiście. Każdy uczestnik będzie mógł uczestniczyć w zorganizowanych TechPills. W trakcie dni hackathonu uczestnicy otrzymają również informację zwrotną od wyznaczonych mentorów.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved