Acroyoga & Dance
73,32 € – 145,43 €
Acroyoga & Dance

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

YogaOne

Barcelona

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

"Todo lo que importa es este momento en el movimiento. Haz el momento importante, vital y digno de ser vivido. No dejes que pase inadvertido e inutil." Martha Graham

Os invitamos a explorar las posibilidades que pueden surgir cuando se combinan la acrobacia, la respiración y el movimiento. Unificaremos la acrobacia en pareja, danza contemporánea y yoga para llevar nuestra unión interna y diversión al máximo esplendor!

Trabajaremos con estas tres técnicas para partir y establecernos en un cuerpo consciente y luego olvidarse de la forma y llegar a un estado de concentración, un estado donde las percepciones intuitivas guiarían los movimientos. Y por supuesto no nos olvidamos de las inversiones, vuelo terapeutico y el masaje tailandes.3 ELEMENTOS EN JUEGO:

Danza Tenemos un cuerpo para jugar, descubrir, moverse, pero lo usamos a su potencial real? Vamos a explorar diferentes caminos para desarrollar esta conciencia del cuerpo danzante para crear un mapa dinámico de este cuerpo en movimiento. Un aspecto importante es aprender primero el movimiento y luego bailarlo, hacerlo propio, olvidandote de la coreografía para entrar en una relación más profunda con el propio cuerpo en movimiento.
Yoga Yoga significa Unión. El yoga es un estado interno donde se unifica lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemosen perfecta armonía. La respiración es la pieza central que conecta el cuerpo con la mente y el alma.El aliento guía el movimiento, y nos lleva a un estado de conciencia interior, libre de expectativas y formas.
AcroYoga AcroYoga combina la sabiduría del yoga, el poder dinámico de la acrobacia y la bondad amorosa del masaje tailandes. Estos tres linajes forman la base de una práctica que cultiva la confianza, la alegría y la comunidad. Jugando paso a paso con la acrobacia con un cuidador y con pleno apoyo del grupo. AcroYoga va más allá de la técnica, se crean lazos entre las personas a través de manera divertida y en un entorno seguro.

EL EQUIPO:

David Vossen
Explorador de movimiento a través de la acrobacia, la danza, AcroYoga y el viajar, combinando todos estos aspectos!

Formado como actor, artista de circo, payaso y bailarín en toda Europa, ha estado viajando y actuando en el mundo durante los últimos 12 años, jugando en las calles, festivales, teatros y circo. Formado en teatro físico y profesor de circo, que ahora se ha embarcado en el barco del AcroYoga para combinar todas estas técnicas y compartirlas con la diversión y la ligereza.

Mireia Castellsague
Apasionada por jugar y compartir el yoga, la meditación, masaje tailandes y AcroYoga en todo el mundo.

Comenzó a practicar yoga a los 21 años y lleva 10 años dando clases y talleres. Se formó en la escuela de yoga Witryh duarnte 5 años y recientemente estudia con Dharma Mittra y Andrei Ram. Profesora de AcroYoga desde 2005. Cofundadora del centro de Yoga Omshanti, la Barcelona Yoga Conference y el India Yoga Festival. Feliz de compartir el yoga, acrobacia y masaje tailandés como herramientas de transformación interior con alegria.


YogaOne.

Horario: 10h a 13h i de 15h a 18h

Sábado 28 y Domingo 29 enero 2017

Precio: 120€ (antes 5 Enero) | 140€ después.TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS

· CONDICIONS APLICABLES: El client que contracti el servei de realització d’activitats organitzades per DiR (Client d’Activitat) ha de respectar les Condicions d’Inscripció i les Condicions Generals vigents en cada moment establertes per els Clubs DiR –si l’activitat es realitza a un Club DiR, les quals estan a l’abast dels interessats a la recepció-, així com els presents Termes i Condicions del Servei d’Activitats que consten en aquest document, acceptant que l’incompliment de les mateixes portarà, com a conseqüència, la baixa com a Client d’Activitat i/o dels Clubs DiR. En el cas de que el Client d’Activitat no sigui Client DiR inscrit a un Club DiR podrà accedir als Clubs DiR els dies concrets que gaudeixi del servei de realització de l’Activitat, com a Convidat, sent-li aplicables com a tal, tots els anteriors esmentats termes y condicions.

· INSCRIPCIONS MÍNIMES: Cada una de les Activitats ofertes per Grup DiR es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de Clients d’Activitat inscrits per activitat segons notifiqui DiR en la seva comunicació, i en l’horari establert. En cas d’anul•lació de l’activitat i/o de l’horari establert per falta del número mínim d’inscrits, el Client d’Activitat podrà canviar d’horari i/o d’Activitat, o se li retornarà l’import que hagi abonat.

· PAGAMENT DEL SERVEI DE L’ACTIVITAT. NO REEMBORS. SUSPENSIÓ TEMPORAL, CANCEL•LACIÓ I BAIXA: El Client d’Activitat es compromet a abonar al Club DiR l’import corresponent al preu d’aquesta amb caràcter previ a la seva realització ja sigui en efectiu metàl•lic, targeta bancària o PayPal. La suspensió temporal, cancel•lació i/o baixa del servei de realització de l’activitat no suposarà dret de reembors dels imports satisfets, ni indemnització a favor del Client d’Activitat, excepte en els casos d’anul•lació per falta d’inscripcions mínimes.

· CALENDARI I HORARI: El Client d’Activitat es compromet a respectar el Calendari i Horari fixat per l’activitat que correspongui. Els horaris de l’activitat no es modificaran en supòsits de retard o interrupcions imputables al Client d’Activitat (inclosos els casos d’impossibilitat per motius aliens a la seva voluntat, per malaltia, treball o altres), perdent el Client d’Activitat el dret a realitzar l’activitat fixada i no impartida i sense dret a reembors.

· NO CESSIÓ: L’activitat i els drets del Client d’Activitat com a tal, no podran ser cedits o transmesos en qualsevol forma per el Client d’Activitat a tercers, sense autorització prèvia per escrit de DiR.

· CONDICIONS FÍSIQUES I DE SALUT DEL CLIENT DE L’ACTIVITAT: El Client d’Activitat declara i assumeix sota la seva única responsabilitat que les seves condicions físiques i de salut són aptes per la realització d’activitats físiques i/o esportives i, en particular, per la realització d’activitats especials i accepta que la realització de l’activitat no equival a cap garantia de resultat.

· LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT: El Client d'Activitat reconeix que eximeix de tota responsabilitat de qualsevol tipus al Grup DiR i/o al seu personal i/o col•laboradors, per qualsevol dany, lesió o perjudici que pogués causar-se en la realització de les activitats i en l'ús de les instal•lacions i/o equips posats a disposició per DiR, renunciant a res demanar ni reclamar al Grup DiR i/o al seu personal i/o col·laboradors per qualsevol concepte i forma quan no derivin d’una acció o omissió exigible als Clubs DiR, als seus empleats i/o col·laboradors.

· DRETS D’IMATGE: El Client d’Activitat reconeix, consent i autoritza expressament a Grup DiR a l’obtenció, publicació, explotació i cessió, total o parcialment, de tots els drets d’imatge, veu i demés drets de propietat intel•lectual del Client d’Activitat captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació a l’activitat, en qualsevol suport o mitjà de difusió que Grup DiR determini, inclòs per fins comercials, publicitaris o anàlegs, i tot sense limitació d’actes de comunicació, per un període de temps il•limitat, autoritzant-se igualment l’adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

· DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI) se l'informa que les seves dades de caràcter personal que faciliti en aquest formulari i/o les que pugui facilitar en el futur, incloses les referents a dades de salut, hàbits i imatges, seran incorporades en fitxers responsabilitat de GESTORA CLUBS DiR, SL i de la resta de societats que formen el grup mercantil DiR (pot consultar-les a www.dir.cat, apartat "Grupo DiR") i es tractaran amb la finalitat de permetre la seva participació a l'Activitat, realitzar la gestió administrativa, fiscal, comptable i de facturació i, en cas de realitzar-se l’activitat a un Club DiR, a realitzar un control específic d'accés als Clubs DiR i de seguretat mitjançant un sistema de videovigilància. Així mateix, el Client d'Activitat/Curs autoritza de forma expressa al tractament de les seves dades personals per les següents finalitats addicionals: (i) realitzar un seguiment comercial i mantenir un històric de relacions comercials i comunicacions; (ii) realització d'enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat, (iii) elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres serveis, i (iv) promocionar o publicitar, inclús un cop finalitzada la relació contractual amb DiR, les activitats, productes i serveis que ofereixin en cada moment el Grup DiR. A aquests efectes autoritza expressament a què se'l pugui trucar o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En aquestes comunicacions es podrà incloure publicitat de tercers col·laboradors que operin en àmbits relacionats amb els sectors d'activitat de Grup DiR (esport, nutrició, salut, benestar, formació) i altres sectors que s'informin a l'apartat Confidencialitat i Protecció de Dades de l'Avís Legal del lloc web corporatiu http://www.dir.cat. L'informem que durant la realització de l'activitat en la que s'ha inscrit, es podran realitzar fotografies o enregistrar vídeos motiu pel qual la seva imatge podrà ser captada, i posteriorment difosa a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. Per tant, amb la seva participació a l'activitat el Client d'Activitat/Curs atorga el seu consentiment exprés pel tractament i publicació de la seva imatge a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. No obstant, sempre podrà mantenir-se al marge de les captacions d'imatges o exercitar el seu dret d'oposició segons se li informa més endavant. El Client d'Activitat/Curs autoritza a que el seu nom i cognoms s'utilitzin per fer conèixer públicament la seva condició de participant i/o, en el seu cas, la condició de guanyador de l'activitat en la que s'ha inscrit, mitjançant llistats exposats al públic o per la seva publicació a la web, xarxes socials o revista corporatives, així com a qualsevol altre mitjà de comunicació que Grup DiR consideri convenient. En cas que faciliti dades de terceres persones (acompanyants), garanteix que els ha informat dels termes de la present clàusula i que disposa del conteniment previ dels afectats per la comunicació de les seves dades a Grup DiR per poder fer efectiva la seva inscripció. El consentiment atorgat per Vostè mitjançant aquesta clàusula s'entendrà donat per temps indefinit. No obstant, li recordem que en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a GESTORA CLUBS DiR, S.L., C/ Indústria 90-92, 08025 de Barcelona, per correu electrònic a info@dir.cat o al telèfon d'Atenció al Client 902.10.1979, indicant el seu nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i dret exercitat.


Etiquetas
Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

YogaOne

Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado