Agotado

Behavioral Economics in Service Design & Beers - Open - BDW2018

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Av. del Marquès de l'Argentera, 17

17 Avinguda del Marquès de l'Argentera

08003 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

CAT / CAST / ENG

En un Mòn cada vegada més dinàmic on els negocis es veuen avesats a reinventar-se, a lidiar amb competidors inesperats i a buscar noves maneres de crear valor, es fa necessari un canvi en les formes de pensar i crear que combinin estratègia, disseny i ciències socials per crear formes innovadores de competir. En aquest contexte, els principis de “Behavioral Economics” (Economies Conductuals, EC) ens aporten un bon número d’exemples de com d’irracional pot ser l’ésser humà. Hi ha molts exemples de com les EC estan ajudant a la presa de decisions però hi ha pocs casos de com estan impulsant els processos d’innovació.

En aquest taller explorarem com els principis d’Economia Conductual com l’Efecte Halo (Halo Effect), l’Efecte Arrossegament (Bandwagon Effect) o la Aversió a la Pèrdua (Loss Aversion), entre altres, poden ser aplicats en els processos de disseny de serveis per desenvolupar solucions per als reptes del Mòn real dels negocis.

A qui va dirigit?

Business leaders, Service designers, UX-Designers, Experience Strategists.

De que parlarem?

 • Introducció als Behavioral Economics

 • Beneficis d’incloure els Behavioral Economics al Disseny de Serveis

 • Com utilitzar Behavioral Economics per valorar un Customer Journey

 • Com aplicar Behavioral Economics per millorar/crear un Servei

 • Com incloure els principis de Behavioral Economics al teu projecte de Disseny de Serveis.

Quines activitats farem?

 • Presentació dels principis de Behavioral Economics i metodologies per aplicar-los als projectes de Disseny de Serveis.

 • En grups de treball, resoldrem un repte de negoci utilitzant Behavioral Economics: Primer per entendre i valorar el Customer Journey i després per crear/millorar el Servei.

 • Compartirem els resultats i evidències trobades.

 • Al finalitzar

Qué t’enduràs d’aquest taller?

 • Comprendre la importància de Behavioral Economics per solucionar problemes complexos.

 • Experimentar-ho en primera persona i les instruccions de com analitzar i superar els punts de dolor utilitzant Behavioral Economics

 • Mètodes factibles per utilitzar els Principis de Behavioral Economics

Qui conduirà el taller i qui som?:

Marlene Kirchner (Innovation Expert - INSITUM EU) & Lucile Gamen (Innovation Consultant - INSITUM EU)

INSITUM. Ajudem a les organitzacions a solucionar problemes complexos, estratègics i ambigus a través d’aproximacions centrades en les persones aplicant metolodogies i eines del disseny, els negocis i les ciències socials.

Des de fa més de 15 anys, tenim la sort de treballar amb empreses que són líders globals i que confien en nosaltres per ajudar-los a solucionar els reptes més complexos de la forma més innovadora. Som un equip de més de 160 consultors treballant a les nostres oficines de Chicago, Barcelona, Mèxic DF, Bogotà, Lima, São Paulo i Buenos Aires, comptem també amb els nostres socis a altres parts del Mòn.

***************************

_CAST

En un mundo cada vez más dinámico dónde los negocios se ven llamados a reinventarse, a lidiar con competidores inesperados y a buscar nuevas maneras de crear valor se hace cada vez más necesario un cambio en las formas de pensar y crear que combinen estrategia, diseño y ciencias sociales para crear nuevas formas innovadoras de competir. En este contexto, los principios de “Behavioral Economics” (Economías Conductuales, EC) nos aportan un buen número de ejemplos de lo irracional que es el ser humano. Hay muchos ejemplos de cómo las EC están ayudando a la toma de decisiones pero hay pocos casos de cómo están impulsando los procesos de innovación.

En este taller exploraremos cómo los principios de Economía Conductual como el Efecto Halo (Halo Effect), el Efecto Arrastre (Bandwagon Effect) o la Aversión a la pérdida (Loss Aversion), entre otros, pueden ser aplicados en los procesos de diseño de servicios para desarrollar soluciones a los retos del mundo real de los negocios.

¿A quién va dirigido?

Business leaders, Service designers, UX-Designers, Experience Strategists.

¿De qué hablaremos?

 • Introducción a Behavioral Economics

 • Beneficios de incluir Behavioral Economics en el Diseño de Servicios

 • Cómo utilizar Behavioral Economics para valorar un Customer Journey

 • Cómo aplicar Behavioral Economics para mejorar/crear un Servicio

 • Cómo incluir los principios de Behavioral Economics a tu proyecto de Diseño de Servicios.

¿Qué actividades haremos?

 • Presentación de los principios de Behavioral Economics y metodologías para aplicarlos en los proyectos de Diseño de Servicios.

 • En grupos de trabajo, resolveremos un reto de negocio utilizando los Behavioral Economics: Primero para entender i valorar el Customer Journey i luego para crear/mejorar el Servicio.

 • Compartiremos los resultados y las evidencias encontradas.

¿Qué te llevarás de este taller?

 • Comprender la importància de Behavioral Economics para solucionar problemas complejos.

 • Experimentarlo en primera persona i las instrucciones de cómo analizar y superar los puntos de dolor utilizando Behavioral Economics

 • Métodos factibles para utilizar los Principios de Behavioral Economics

¿Quién conducirá el taller y quién somos?:

Marlene Kirchner (Innovation Expert - INSITUM EU) & Lucile Gamen (Innovation Consultant - INSITUM EU)

En INSITUM ayudamos a las organizaciones a solucionar problemas complejos, estratégicos y ambiguos a través de aproximaciones centradas en las personas aplicando metodologías y herramientas del diseño, los negocios y las ciencias sociales.

Desde hace más de 15 años tenemos la suerte de trabajar con empresas que son líderes globales y que confían en nosotros para ayudarlos a resolver los retos más complejos de la forma más innovadora. Un equipo de más de 160 consultores trabajando en nuestras oficinas de Chicago, Barcelona, México DF, Bogotá, Lima, São Paulo y Buenos Aires, contamos también con socios en otras partes del mundo.

***********************

_ENG

Today´s challenges for business are to reinvent their business models, to deal with unexpected competitors and to create new ways to capture value. These tasks demand new types of thinking that combines strategy, design and social sciences expertise to create innovative ways to compete. In this context, Behavioral economics provides a number of examples for how irrational human beings can be.

How might we boost attractiveness (halo effect) in digital banking products? How might we use the Bandwagon Effect to improve our customer experience? How might we design a service with Ambiguity Aversion in order to reduce pain points? There are many illustrations how behavioral economics is helping improve decision-making [i.e. Considering non-financial gains when choosing among banks] but very few cases about how behavioral economics boost innovation processes. In this workshop we will explore how BE principles, such as the Halo effect, Endowment Effect, Bandwagon Effect, Ambiguity Aversion or the Optimistic Bias, can be effectively applied to developing solutions to real world business problems for different sectors.

Who should attend?

Business leaders, Service designers, UX-Designers, Experience Strategists.

What topics will be covered?

 • Introduction to Behavioural Economics

 • Benefits of including Behavioural Economics to service design

 • How to use Behavioural Economics to assess a Customer Journey

 • How to apply Behavioural Economics to improve/create a Service

 • How to include the BE principles into your Service Design project.

What are the activities?

 • Presentation on Behavioural Economics principles and methods to apply them Service Design projects

 • In break-out teams, solve some business challenges using Behavioural Economics: first to assess Customer Journey’s and then to create improve / create the Service.

 • Share results and insights

What will people take away?

 • Understand the importance of Behavioral Economics to solve complex problems.

 • Hands on experience and instructions for how to analyse and overcome pain points using Behavioural Economics.

 • Actionable methods to use Behavioral Economics Principles

Workshop leaders:

Marlene Kirchner (Innovation Expert - INSITUM EU) & Lucile Gamen (Innovation Consultant - INSITUM EU)

INSITUM. We help organizations solve complex, strategic and ambiguous problems through people-centered approaches, applying tools and methods from design, business and social sciences.

For over 15 years, INSITUM has been solving key innovation challenges and developing innovation capabilities for the world’s leading companies. We are fortunate to work with leading global organizations that rely on us to help them solve their greatest challenges. With more than 160 consultants and offices in Chicago, Barcelona, Mexico City, Bogota, Lima, São Paulo, and Buenos Aires, we have many trusted partners in other parts of the world.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Av. del Marquès de l'Argentera, 17

17 Avinguda del Marquès de l'Argentera

08003 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado