0 € – 4 €

CCCB- Converses entre runes.Com establir relacions de parentiu amb...

Panel Acciones y detalles

0 € – 4 €

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
Converses entre runes Com establir relacions de parentiu amb la resta d'espècies.

Acerca de este evento

Com establir relacions de parentiu amb la resta d'espècies?

Conversa oberta amb Clara Piazuelo i Eloïsa Matheu

La pensadora Donna Haraway ens urgeix a treballar pel mutu enteniment i la cooperació entre humans, i entre humans i no humans. Si la vida es manté i genera a través de relacions entre organismes d'espècies diferents, per a una recuperació i un floriment encara possibles del nostre món en comú, cal enfortir parentius multiespècies de manera urgent.

En aquesta sessió parlarem sobre co-domesticació, zoonosi, compost, col·laboracions entre espècies i responsabilitat amb la investigadora Clara Piazuelo i la biòloga i paisatgista sonora Eloïsa Matheu. Ens preguntarem com podem deixar-nos afectar per éssers no humans: com practicar la curiositat sense sadisme per conèixer-nos mútuament? Quina forma adquireix cada parentiu, on i a qui connecten i desconnecten les seves línies? Qui viu i qui mor, i de quina manera, en cada parentiu? Quins parentius hem d'enfortir per contribuir al reequilibri del món?

Participants: Clara Piazuelo, Eloïsa Matheu de CortadaDirectors/es: Helen Torres

Aquesta activitat forma part de: Ciència fricció, Converses entre runes

Aforament limitat segons la normativa sanitària vigent. Recomanem comprar l'entrada prèviament en línia.

ESPAIPati de les Dones

IDIOMACastellà / Català

Cómo establecer relaciones de parentesco con el resto de especies?

Conversación abierta con Clara Piazuelo y Eloïsa Matheu

La pensadora Donna Haraway nos urge a trabajar por el mutuo entendimiento y la cooperación entre humanos, y entre humanos y no humanos. Si la vida se mantiene y genera a través de relaciones entre organismos de especies diferentes, para una recuperación y un florecimiento aún posibles de nuestro mundo en común, es necesario, de manera urgente, fortalecer parentescos multiespecies.

En esta sesión hablaremos sobre co-domesticación, zoonosis, compost, colaboraciones entre especies y responsabilidad con la investigadora Clara Piazuelo y la bióloga y paisajista sonora Eloïsa Matheu. Nos preguntaremos cómo podemos dejarnos afectar por seres no humanos: ¿cómo practicar la curiosidad sin sadismo para conocernos mutuamente? ¿Qué forma adquiere cada parentesco, dónde y a quiénes conectan y desconectan sus líneas? ¿Quién vive y quién muere, y de qué manera, en cada parentesco? ¿Qué parentescos debemos fortalecer para contribuir al reequilibrio del mundo?

Participantes: Clara Piazuelo, Eloïsa Matheu de Cortada

Directores/as: Helen Torres

Esta actividad forma parte de Ciencia fricción, Conversaciones entre ruinas

Aforo limitado según la normativa sanitaria vigente. Recomendamos comprar la entrada anticipadamente en línea.

ESPACIO

Pati de les Dones

IDIOMA

Castellano / Catalán

How to make kin with the other species?

Open conversation with Clara Piazuelo and Eloïsa Matheu

In Staying with the Trouble, Donna Haraway urges us to strive for a mutual understanding and cooperation between humans as well as between humans and non-humans. If life is maintained and generated through relationships between organisms from different species, to continue to recover and flourish there is an urgent need to strengthen multispecies kinships.

In this session, we will talk about co-domestication, zoonosis, compost, collaborations between species and responsibility with investigator Clara Piazuelo and biologist and sound landscaper Eloïsa Matheu: how do we let non-human beings affect us? How can we practise curiosity without sadism to mutually know one another? What form will each kinship take, where and who connect and disconnect the lines, and what happens with it? Who lives and who dies, and how, in each kinship? What kinships should we strengthen to contribute to the rebalancing of the world?

Participants: Clara Piazuelo, Eloïsa Matheu de Cortada

Directors: Helen Torres

This activity is part of Science Friction, Conversations among ruins

Limited capacity according to current health regulations. We recommend buying the ticket in advance online.

VENUE

The Pati de les Dones

LANGUAGE

Spanish / Catalan

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

{ _('Organizer Image')}

Organizador CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Organizador de CCCB- Converses entre runes.Com establir relacions de parentiu amb...

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari dedicat a explorar els grans temes de la societat contemporània per mitjà de diferents llenguatges i formats, amb un extens programa que inclou grans exposicions temàtiques, cicles de conferències i trobades literàries, projeccions audiovisuals i festivals.

Guarda este evento

Evento guardado