Gratis

CCCB-Exposició Mart. El Mirall vermell - Portes Obertes (Món Llibre)

Panel Acciones y detalles

Gratis
Descripción del evento
Exposició adaptada amb les mesures de seguretat pertinents i seguint la normativa sanitària vigent.

Acerca de este evento

CATALÀ

Aquest projecte concep Mart des de diferents enfocaments i disciplines. El relat que s’intenta desplegar és polisèmic i obert, igual com ho és el nostre coneixement actual sobre la naturalesa última de l’univers que habitem.

La intensa desmitificació provocada pels extraordinaris avenços científics en el coneixement del Planeta Vermell no impedeix contraposar l’existència d’una mitologia experimental que alimenta i renova l’enigma i la meravella, com a fonts permanents en la recerca d’un sentit més complex i profund.

El viatge, la guerra, la tornada a casa, la por ancestral a l’Altre i als Altres, les pulsions prometeiques, els desafiaments titanistes, la por i el terror com a instruments de poder, les ficcions que anticipen la realitat, les realitats impregnades de ficció, l’existència de vida alienígena, la supervivència extrema, la gestió dels recursos ambientals, la possibilitat o impossibilitat d’un planeta B, el futur de la humanitat en l’era de l’emergència climàtica, el nostre lloc veritable en un univers infinit en totes les direccions.

Amb aquesta perspectiva, Mart es converteix en un mirall per continuar indagant la nostra condició i el nostre futur com a espècie al segle XXI.

El projecte expositiu funciona com a nucli inspirador de totes les temàtiques esmentades per potenciar un relat en el qual ciència, art i literatura interactuen i es contaminen en un futur que ens enfronta a cruïlles decisives per a la supervivència de la humanitat a la Terra.

Comissariat: Juan Insua

L’exposició està adaptada per garantir una experiència segura en temps de la COVID-19. Per a més informació cliqueu aquí

Informació pràctica

Horari

Portes obertes en motiu del Festival Món Llibre: dissabte 17 i diumenge 18 d'abril de 11h 00 a 20h00. Últim accés a sales a les 19h00 amb reserva prèvia.

Diumenge a la tarda de 15 a 20h és gratuït. Cal reservar hora.

El CCCB tanca a les 20:00h, la mitjana de la visita és de 90 minuts. L'accés a les sales es realitzarà puntual, recomanem arribar 5 minuts abans de l'hora d'entrada. Preguem tingueu en compte aquestes informacions en el moment de reservar les vostres entrades.

De moment, no obrirem el servei de consigna i, per tant, cal tenir en compte que no es podrà entrar amb cascs de moto, motxilles o bosses grosses, ni cap tipus de vehicles de mobilitat personal.

L'exposició també està oberta els altres dies, de pagament:

Entrades per franges horàries, de dimarts a dissabte de 11:00 a 18:45 i diumenge de 11:00 a 14:30h. Precio : 6€ (+comisión).

CASTELLANO

Este proyecto concibe Marte desde diferentes enfoques y disciplinas. El relato que se intenta desplegar es polisémico y abierto, igual como lo es nuestro conocimiento actual sobre la naturaleza última del universo que habitamos.

La intensa desmitificación provocada por los extraordinarios avances científicos en el conocimiento del Planeta Rojo no impide contraponer la existencia de una mitología experimental que alimenta y renueva el enigma y la maravilla, como fuentes permanentes en la investigación de un sentido más complejo y profundo.

El viaje, la guerra, la vuelta a casa, el miedo ancestral al Otro y a los Otros, las pulsiones prometeicas, los desafíos titanistas, el miedo y el terror como instrumentos de poder, las ficciones que anticipan la realidad, las realidades impregnadas de ficción, la existencia de vida alienígena, la supervivencia extrema, la gestión de los recursos ambientales, la posibilidad o imposibilidad de un planeta B, el futuro de la humanidad en la era de la emergencia climática, nuestro lugar verdadero en un universo infinito en todas las direcciones.

Con esta perspectiva, Marte se convierte en un espejo para continuar indagando nuestra condición y nuestro futuro como especie en el siglo xxi.

El proyecto expositivo funciona como un núcleo inspirador de todas las temáticas mencionadas para potenciar un relato en el que la ciencia, el arte y la literatura interactúan y se contaminan en un futuro que nos enfrenta a encrucijadas decisivas para la supervivencia de la humanidad en la Tierra.

Comisariado: Juan Insua

Información práctica

Horario:

Puertas Abiertas por motivo del Festival Món Llibre: sábado 17 y domingo 18 de abril de 11h 00 a 20h00. Último acceso a salas a las 19h00 con reserva previa.

Domingo por la tarde de 15 a 20h es gratuito. Deben reservar hora.

El CCCB cierra a las 20:00h, la media de visita és de 90 minuts. El acceso a la exposición se realizará puntual, recomendamos llegar 5 minutos antes de la hora de entrada. Les rogamos que tengan en cuenta estas informaciones en el momento de reservar sus entradas.

Por el momento, no abriremos el servicio de consigna y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que no se podrá entrar con cascos de moto, mochilas o bolsas grandes, ni ningún tipo de vehículo de transporte individual.

La exposición también está abierta otros días, de pago:

Entradas por franjas horarias, de martes a sábado de 11:00 a 18:45 y domingo de 11:00 a 14:30h. Precio : 6€ (+comisión).

ENGLISH

This project looks at Mars from different approaches and disciplines. The story it unfolds is polysemic and open, just like our current knowledge of the ultimate nature of the universe in which we live.

The intense demystification brought about by extraordinary scientific advances in knowledge about the Red Planet is no impediment to the existence of an experimental mythology that fuels and renews enigma and wonder as permanent sources in our search for more complex, profound meaning.

Travel, war, the return home, the ancestral fear of the other and others, the Promethean drive, Titanic challenges, fear and terror as instruments of power, fictions that anticipate reality, realities imbued with fiction, the existence of alien life, extreme survival, environmental resource management, the possibility or impossibility of a planet B, the future of humanity in the era of climate emergency, our true place in a universe that is infinite in every direction.

Viewed in this way, Mars becomes a mirror to continue exploring our condition and our future as a species in the 21st century.

The exhibition project serves to draw together and inspire all of these themes to form a narrative in which science, art and literature cross and interact in a future that will bring us to decisive junctions for the survival of humankind on Earth.

Curators: Juan Insua

The exhibition has been adapted to guarantee a safe experience in times of COVID-19

Practical information:

April 17th and 18th from 11am to 20 pm. Last admission at 19h00 pm with reservation.

Free entry on Sunday afternoon from 15 pm to 19pm . Take your ticket.

The CCCB closes at 20:00h, the average time for the visit is 90 minutes. The access to the spaces will be on time, we advise to arrive 5 minutes before the entrance time. We kindly request to take into account this information at the moment you book your tickets.

For the time being, we will not be opening the cloakroom service and, therefore, it is necessary to bear in mind that you cannot enter with motorbike helmets, rucksacks, or large bags, wheeled vehicles.

Other opening times, payment required:

Time slots for paying entry, from Tuesday to Saturday, 11:00 am to 18:30 pm and Sunday from 11:00am to 14:30 pm.

Entry fee: 6€ (+comission fee).

Comparte con tus amigos

Guarda este evento

Evento guardado