6,65 €

Cerimònia i festa d'entrega dels Premis ADI: Premis Delta, Medalles ADI i P...

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Descripción del evento

Descripción

Els anys parells són anys esperats per la comunitat del disseny industrial perquè són anys de Premis ADI. La nit dels Premis ADI, descobrirem el millor disseny de producte en l’àmbit professional (Premis Delta), les millors propostes d’estudiants (Medalles ADI) i aquelles propostes que contribueixen a la cultura del disseny (Premis ADI Cultura).

Premis Delta de disseny industrial

39a edició dels Premis Delta de disseny industrial, els premis biennals organitzats per l’ADI-FAD (Associació de Disseny Industrial del FAD). Fidels al seu esperit, tornen per reconèixer la feina dels dissenyadors i les empreses nacionals i internacionals, per celebrar l’excel·lència en el disseny industrial i per reconèixer la seva importància com a expressió de valors econòmics, socials i culturals.

En aquesta nova edició, els Delta es presenten amb novetats. La primera és que la convocatòria té cinc categories: productes per a les persones, productes per a l’hàbitat interior, productes per a l’hàbitat exterior, productes per a la mobilitat i disseny internacional, oberta a productes produïts per empreses estrangeres. Així, també s’atorgaran un Delta d’or i dos Deltes de plata per cada categoria. Una novetat impulsada per la nova junta de l’ADI-FAD, amb la intenció de fer evolucionar la qualitat i l’objectivitat dels Premis Delta, és l’existència d’un comitè d’experts independent que definirà la Selecció Delta.

El jurat dels Premis Delta 2018, format per Luca Nichetto, Anna M. Cybulska, Joan Forrellad, Pepe García i Isabel López Vilalta, serà l’encarregat d’atorgar els guardons tenint en compte els criteris de valoració descrits a les bases: el caràcter innovador en els àmbits conceptual, formal, funcional, productiu, estratègic, social i semàntic; la capacitat de comunicació del producte i els seus valors estètics i culturals; la integració de tecnologia i disseny; la usabilitat; i els aspectes de sostenibilitat i adequació mediambiental.

Medalles ADI de disseny industrial

L’ADI-FAD (Associació de Disseny Industrial del FAD) torna amb la 27a edició de les Medalles ADI i convoca els joves dissenyadors formats recentment a les escoles a presentar els seus projectes de final de grau, màster o postgrau. Creades el 1976, les Medalles ADI van néixer amb l’objectiu de contribuir a establir ponts d’unió entre l’àmbit acadèmic i el món industrial. És un premi amb una gran tradició en el panorama del disseny del nostre país que fomenta el futur talent de les generacions més joves.

El jurat, format per Emili Padrós, Harry Paul van Ierssel, Stefano Maffei i Roc Miranda, serà l’encarregat de seleccionar i guardonar els millors projectes aplicant els criteris de valoració de les bases: el caràcter innovador dels projectes, posant un èmfasi especial en el procés creatiu i la investigació; la resolució formal, funcional i estètica; l’adequació mediambiental; l’impacte social; i l’aplicació adequada de tecnologies i materials.

Premis ADI Cultura

Segona edició dels Premis ADI Cultura, que tenen com a objectiu promoure el reconeixement públic dels projectes que ajuden al foment social i cultural del disseny i que incentiven el diàleg, les idees, les iniciatives, les exposicions i les publicacions en el sector. El jurat 2018, format per Martín Azúa, Valentín Roma, Anna Puigjaner i Ethel Baraona Pohl, serà l’encarregat de decidir-ne els guanyadors en les dues categories del premi: la de «projecte» i la de «trajectòria».

Els Premis ADI Cultura se centren en projectes el resultat dels quals es dona dins el marc teòric no objectual que genera impacte, crítica i difusió en l’àmbit del disseny: publicacions, exposicions, cicles i congressos, espais físics (galeries, botigues), espais virtuals, pàgines web, blogs, aplicacions, programes docents, filmacions i tots aquells conceptes encara per explorar. També projectes que tinguin un fort vessant conceptual i d’innovació, que siguin processos experimentals, interdisciplinaris, instal·lacions, peces úniques o sèries numerades, objectes fora dels circuits comercials comuns o els que ajudin a recuperar o obrir noves vies en el disseny de producte.


Organització: ADI-FAD
Twitter i facebook: @adifad
Instagram: @adi_fad
@fadbarcelona
#premisADI
#premisdelta
#medallesadi
#adicultura
http://www.adifad.org/premis
Los años pares son años esperados por la comunidad del diseño industrial porque son años de Premios ADI. La noche de los Premios ADI descubriremos el mejor diseño de producto en el ámbito profesional (Premios Delta), las mejores propuestas de estudiantes (Medallas ADI) y aquellas propuestas que contribuyen a la cultura del diseño (Premios ADI Cultura).

Premios Delta de diseño industrial
39ª edición de los Premios Delta de diseño industrial, los premios bienales organizados por la Asociación de Diseño Industrial del FAD (ADI-FAD). Fieles a su espíritu, vuelven para reconocer el trabajo de los diseñadores y las empresas nacionales e internacionales, para celebrar la excelencia en el diseño industrial y reconocer su importancia como expresión de valores económicos, sociales y culturales.

En esta nueva edición, los Delta se presentan con novedades. La primera es que la convocatoria cuenta con cinco categorías: productos para las personas, productos para el hábitat interior, productos para el hábitat exterior, productos para la movilidad y diseño internacional, abierta a productos producidos por empresas extranjeras. Así, también se otorgarán un Delta de oro y dos Deltas de plata por cada categoría. Una novedad impulsada por la nueva junta de la ADI-FAD, con la intención de hacer evolucionar la calidad y la objetividad de los Premios Delta, es la existencia de un comité de expertos independiente que definirá la Selección Delta.

El jurado de los Premios Delta 2018, formado por Luca Nichetto, Anna M. Cybulski, Joan Forrellad, Pepe García e Isabel López Vilalta, será el encargado de otorgar los galardones teniendo en cuenta los criterios de valoración descritos en las bases: el carácter innovador en los ámbitos conceptual, formal, funcional, productivo, estratégico, social y semántico; la capacidad de comunicación del producto y sus valores estéticos y culturales; la integración de tecnología y diseño; la usabilidad; y los aspectos de sostenibilidad y adecuación medioambiental.

Medallas ADI de diseño industrial
La ADI-FAD (Asociación de Diseño Industrial del FAD) vuelve con la 27ª edición de las Medallas ADI y convoca a los jóvenes diseñadores formados recientemente en las escuelas a presentar sus proyectos de fin de grado, máster o posgrado. Creadas en 1976, las Medallas ADI nacieron con el objetivo de contribuir a establecer puentes de unión entre el ámbito académico y el mundo industrial. Es un premio con una gran tradición en el panorama del diseño de nuestro país que fomenta el futuro talento de las generaciones más jóvenes.

El jurado, formado por Emili Padrós, Harry Paul van Ierssel, Stefano Maffei y Roc Miranda, será el encargado de seleccionar y premiar los mejores proyectos aplicando los criterios de valoración de las bases: el carácter innovador de los proyectos, con especial énfasis en el proceso creativo y la investigación; la resolución formal, funcional y estética; su adecuación medioambiental; el impacto social; y la aplicación adecuada de tecnologías y materiales.

Premios ADI Cultura
Segunda edición de los Premios ADI Cultura, que tienen como objetivo promover el reconocimiento público de los proyectos que ayudan al fomento social y cultural del diseño y que incentivan el diálogo, las ideas, las iniciativas, las exposiciones y las publicaciones en el sector. El jurado 2018, formado por Martín Azúa, Valentín Roma, Anna Puigjaner y Ethel Baraona Pohl, será el encargado de decidir los ganadores en las dos categorías del premio: la de «proyecto» y la de «trayectoria».

Los Premios ADI Cultura se centran en proyectos cuyo resultado se da en el marco teórico no objetual que genera impacto, crítica y difusión en el ámbito del diseño: publicaciones, exposiciones, ciclos y congresos, espacios físicos (galerías, tiendas), espacios virtuales, páginas web, blogs, aplicaciones, programas docentes, filmaciones y todos aquellos conceptos aún por explorar. También proyectos que tengan una fuerte vertiente conceptual y de innovación, que sean procesos experimentales, interdisciplinarios, instalaciones, piezas únicas o series numeradas, objetos fuera de los circuitos comerciales comunes o los que ayuden a recuperar o abrir nuevas vías en el diseño de producto.


Organización: ADI-FAD
Twitter y facebook: @adifad
Instagram: @adi_fad
@fadbarcelona
#premisADI
#premisdelta
#medallesadi
#adicultura
http://www.adifad.org/premis
Even-numbered years are awaited by the industrial design community because they are the occasion for the ADI Awards. On the night of the ADI Awards we will discover the best product design in the professional sphere (Delta Awards), the best proposals by students (ADI Medals) and proposals that contribute to the culture of design (ADI Culture Awards).

Delta Awards for Industrial Design
39th edition of the Delta Awards for Industrial Design, the biennial awards organized by ADI-FAD, the FAD’s Industrial Design Association. Faithful to their spirit, they are back to recognize the work of national and international designers and businesses, to celebrate excellence in industrial design and to recognize its importance as an expression of economic, social and cultural values.

At this new staging, the Delta Awards arrive with novelties. The first one is that the competition is divided into five categories: products for people, products for the indoor habitat, products for the outdoor habitat, products for mobility and international design, open to products produced by foreign companies. This means that a Gold Delta and two Silver Deltas will be awarded in each category. A novelty that is being driven by the new ADI-FAD Board in its quest to evolve the quality and objectiveness of the Delta Awards is the establishment of an independent Committee of Experts, which will define the “Delta Selection”.

The jury of the Delta Awards 2018, comprised of Luca Nichetto, Anna Maria Cybulski, Joan Forrellad, Pepe García and Isabel López Vilalta, will be in charge of awarding the prizes according to the assessment criteria described in the contest rules: innovative character at a conceptual, formal, functional, productive, strategic, social and semantic level; capacity to communicate the product and its aesthetic and cultural values; integration of technology and design; usability; and aspects such as sustainability and environmental suitability.

ADI Medals for Industrial Design
ADI-FAD, the FAD’s Industrial Design Association, is back with the 27th edition of the ADI Medals and calls young designers who have recently trained in schools to enter their Dissertation, Master’s or Postgraduate Projects. Created in 1976, the ADI Medals were created with the aim of helping to establish bridges between the academic field and the industrial world. The award enjoys considerable tradition in our country’s design scene and fosters the future talent of the younger generations.

The judging panel, comprised of Emili Padrós, Harry Paul Van Ierssel, Stefano Maffei and Roc Miranda, will select and recognize the best projects according to the evaluation criteria of the contest rules: the innovative character of the projects, with special emphasis on the creative process and on research; formal, functional and aesthetic resolution; environmental suitability; social impact; and appropriate application of technologies and materials.

ADI Culture Awards
Second edition of the ADI Culture Awards, which have the goal of promoting public recognition of projects that help the social and cultural development of design, that incentivize dialogue, ideas, initiatives, exhibitions and publications in the industry. The 2018 jury, which comprises Martín Azúa, Valentín Roma, Anna Puigjaner and Ethel Baraona Pohl, will decide the winners in the two categories of the award: «project» and «trajectory».

The ADI Culture Awards focus on projects whose result centres on the non-object theoretical framework and which generates impact, critique and dissemination in the field of design: publications, exhibitions, cycles and congresses, physical spaces (galleries, stores), virtual spaces, webpages, blogs, applications, teaching programmes, films and any other concepts yet to be explored. Also projects with a strong conceptual and innovation facet, that result from experimental or interdisciplinary processes, installations, unique pieces or numbered series, object outside common commercial circuits or those that help to recover or open up new avenues in product design.

Organizing: ADI-FAD
Twitter and Facebook: @adifad
Instagram: @adi_fad
@fadbarcelona
#premisADI
#premisdelta
#medallesadi
#adicultura
http://www.adifad.org/premis


Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Guarda este evento

Evento guardado