70 € – 220 €

Curs 'Design Thinking per a la gestió dels Recursos Humans'

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

38 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

Curs de Design Thinking pera la gestió dels Recursos Humans

Segons alguns estudis el 52% de les persones no recomanarien la seva empresa per treballar. Moltes d'elles, fins i tot, decideixen canviar de treball per altres raons no relacionades amb el salari.

L'atracció i retenció de talent és, sens dubte, un dels principals reptes de l'empresa del segle XXI. Aquesta ha de ser capaç de:

 • Valorar les oportunitats d'aprenentatge dels seus treballadors.
 • Promoure un bon clima de treball.
 • Generar interès i una major implicació.
 • Aconseguir que la companyia sigui més eficient, competitiva.
 • Potenciar el talent de cada empleat.

Una de les eines basades en el disseny que han aconseguit més acceptació en els últims anys en l'àmbit empresarial és el Design Thinking. Aquesta metodologia, que proporciona un enfocament centrat en l'ésser humà i permet situar la persona al centre del procés d'ideació i innovació, suposa també una potent palanca per a la gestió d'equips en l'empresa i aconseguir que les organitzacions segueixin sent rellevants i atractives tant per a clients com també per a empleats.

El Clúster Disseny, impulsat per Barcelona Centre de Disseny, et convida a participar en el ‘Curs de Design Thinking per a la gestió dels Recursos Humans’ amb l'objectiu de capacitar als seus participants sobre com innovar en la seva funció mitjançant iniciatives centrades en les persones.

Per a això en aquest curs s'aprendrà:

 • A utilitzar el Design Thinking per innovar en la gestió dels recursos humans i crear una organització centrada en l'ésser humà, en la qual les persones se sentin reconegudes, motivades i compromeses.
 • A recopilar informació important a través de tècniques d'observació i entrevistes qualitatives de qualitat.
 • A identificar els perfils “persona” que defineixen els trets característics dels empleats.
 • A identificar els moments importants per a l'empleat i crear roadmaps gratificants de la seva experiència laboral.
 • A usar eines i tècniques per dissenyar la ‘Experiència de l'Empleat’ que millor funcionarà en la teva organització.
 • A dissenyar les polítiques i eines de recursos humans des de la perspectiva d'aquestes persones.
 • A implicar als directors per mostrar-los que els empleats són la principal prioritat.

El curs es dividirà en tres workshops matinals en els quals es treballaran aplicant el procés de Design Thinking:

 1. Empatitzar i trobar oportunitats de millora utilitzant eines com el Employee Journey.
 2. Idear solucions i noves iniciatives: pensament divergent i convergent.
 3. Prototipar les solucions ideades i planificar com testejar-les en l'empresa.

Les sessions seran liderades per l'equip de Connectingbrains especialistes en innovació centrada en les persones.

PROGRAMA

DIA 1 – Dijous 22 de febrer (de 9.00 a 14.00h)

Conèixer i concretar els principals reptes per a la Gestió dels Recursos

 • Situació Actual - Mind Map: Identificar els principals reptes de RRHH
 • Prioritzar els reptes
 • Definir "Persones": Reflexionar i visualitzar com són les persones afectades per aquest repte.
 • Elaborar un "Employee Journey" : Visualitzar com el repte afecta a aquestes persones.
 • Detectar les oportunitats de millora / innovació.
 • Re-formular el nostre repte per poder abordar-ho en la sessió d'ideació.

Resultat: Cada participant haurà definit un o dos reptes concrets.

DIA 2 – Dijous 1 de març (de 9.00 a 14.00h)

Fase d'Ideació. Tècniques de generació d'idees

 • What if...?
 • Inspirational cards
 • Idees matrix
 • Story board
 • Homework: My feedback checklist

Resultat: Cada participant tindrà un mínim de 5 10 idees per al seu repte.

DIA 3 – Dimecres 7 de març (de 9.00 a 14.30h)

Fase de Prototips

 • Compartir feedback: Insights rellevants.
 • Refinar les idees: Solució final
 • Service blueprint: Com traslladar la nostra solució a la pràctica.
 • Acting out: Escenificació de com vèncer el projecte en l'empresa (Story telling)

Resultat: Una iniciativa innovadora amb un pla d'implementació i estratègia de venda interna.

On? Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes 37-38, 08018 Barcelona)

Accés i preus

 • 70€ per a socis de Clúster Disseny
 • 220€ per a no socis de Clúster DissenyCurso de Design Thinking para la gestión de Recursos Humanos

Según algunos estudios el 52% de las personas no recomendarían su empresa para trabajar. Muchas de ellas, incluso, deciden cambiar de trabajo por otras razones no relacionadas con el salario.

La atracción y retención de talento es, sin duda, uno de los principales retos de la empresa del siglo XXI. Ésta debe ser capaz de:

 • Valorar las oportunidades de aprendizaje de sus trabajadores.
 • Promover un buen clima de trabajo.
 • Generar interés y una mayor implicación.
 • Conseguir que la compañía sea más eficiente, competitiva.
 • Potenciar el talento de cada empleado.

Una de las herramientas basadas en el diseño que han conseguido más aceptación en los últimos años en el ámbito empresarial es el Design Thinking. Esta metodología, que proporciona un enfoque centrado en el ser humano y permite situar la persona en el centro del proceso de ideación e innovación, supone también una potente palanca para la gestión de equipos en la empresa y conseguir que las organizaciones sigan siendo relevantes y atractivas tanto para clientes como también para empleados.

El Cluster Diseño, impulsado por Barcelona Centro de Diseño, te invita a participar en el ‘Curso de Design Thinking para la gestión de las Recursos Humanos’ con el objetivo de capacitar a sus participantes sobre cómo innovar en su función mediante iniciativas centradas en las personas.

Para ello en este curso se aprenderá:

 • A utilizar el Design Thinking para innovar en la gestión de los Recursos Humanos y crear una organización centrada en el ser humano, en la que las personas se sientan reconocidas, motivadas y comprometidas.
 • A recopilar información importante a través de técnicas de observación y entrevistas cualitativas de calidad.
 • A identificar los perfiles “persona” que definen los rasgos característicos de los empleados.
 • A identificar los momentos importantes para el empleado y crear roadmaps gratificantes de su experiencia laboral.
 • A usar herramientas y técnicas para diseñar la ‘Experiencia del Empleado’ que mejor funcionará en tu organización.
 • A diseñar las políticas y herramientas de Recursos Humanos desde la perspectiva de estas personas.
 • A implicar a los directores para mostrarles que los empleados son la principal prioridad.

El curso se dividirá en tres workshops matinales en los cuales se trabajarán aplicando el proceso de Design Thinking:

 1. 1. Empatizar y encontrar oportunidades de mejora utilizando herramientas como el Employee Journey.
 2. 2. Idear soluciones y nuevas iniciativas: pensamiento divergente y convergente.
 3. 3. Prototipar las soluciones ideadas y planificar como testearlas en la empresa.

Las sesiones serán lideradas por el equipo de Connectingbrains especialistas en innovación centrada en las personas.

PROGRAMA

DIA 1 – Jueves 22 de febrero (de 9.00 a 14.00h)

Conocer y concretar los principales retos para la Gestión de los Recursos Humanos

 • Situación Actual - Mind Map: Identificar los principales retos de RRHH
 • Priorizar los retos
 • Definir "Personas": Reflexionar y visualizar cómo son las personas afectadas por este reto.
 • Elaborar un "Employee Journey" : Visualizar como el reto afecta a estas personas.
 • Detectar las oportunidades de mejora / innovación.
 • Re-formular nuestro reto para poder abordarlo en la sesión de ideación.

Resultado: Cada participante habrá definido uno o dos retos concretos.

DIA 2 – Jueves 1 de marzo (de 9.00 a 14.00h)

Fase de Ideación. Técnicas de generación de ideas

 • What if...?
 • Inspirational cards
 • Ideas matrix
 • Story board
 • Homework: My feedback checklist

Resultado: Cada participante tendrá un mínimo de 5 - 10 ideas para su reto.

DIA 3 – Miércoles 7 de marzo

Fase de Prototipos (de 9.00 a 14.30h)

 • Compartir feedback: Insights relevantes.
 • Refinar las ideas: Solución final
 • Service blueprint: Cómo trasladar nuestra solución a la práctica.
 • Acting out: Escenificación de cómo vencer el proyecto en la empresa (Story telling)

Resultado: Una iniciativa innovadora con un plan de implementación y estrategia de venta interna.


¿Dónde? Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes 37-38, 08018 Barcelona)

Precio:

 • 70 € para socios del Cluster Diseño
 • 220 € para no socios del Cluster Diseño


Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

38 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado