Gratis

'Design & Research for Health' by Design Cluster

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

BCD Barcelona Centre de Disseny

37 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

[cat]

'Disseny i Recerca per a la Salut' - Clúster Disseny

La capacitat per a crear i explotar nou coneixement ha esdevingut, en l’actual context globalitzat, un factor clau del progrés social i econòmic. La recerca en disseny, responent a reptes empresarials i socials, pot contribuir d’una banda, a fer més competitives les empreses catalanes, i d’altra, a generar millores en el context social.

El disseny generat a Catalunya compta amb la potència de la marca “Barcelona” i competeix al món per aconseguir crear llocs de treball qualificats i sostenibles, i una bona part de la seva credibilitat futura serà fruit de la recerca i la innovació obtingudes com a conseqüència de la col·laboració entre l’empresa i la universitat.

El Clúster Disseny, a través d’aquesta jornada, vol contribuir a promoure com la recerca en disseny pot generar innovació en el camp de la salut, un sector en el qual Catalunya destaca tant pels serveis ofertats com per a la qualitat dels seus professionals i la recerca en aquest camp a nivell internacional.

A la sessió es mostrarà, a través de les ponències de 3 investigadors en disseny, exemples nacionals i internacionals del binomi recerca – disseny que generen solucions en el camp de salut.

A més, a la jornada, l'equip docent de Barcelona del programa Challenge Based Innovation, desenvolupat en col·laboració amb el CERN, l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear, mostraran com el disseny, de la mà d’altres disciplines, pot ser una eina necessària per traduir la tecnologia més disruptiva en solucions innovadores d’impacte social.

10:00 - 10:30 Acreditacions

10:30 - 10:35 Benvinguda per part de Toni Clariana, President de la Comissió Clúster

10:35 - 11:00 Ponència de Dr. Jonathan Duckworth, professor investigador i docent al RMIT. Elements i Ressonància: Dissenyant aplicacions interactives per a la rehabilitació de danys cerebrals.

11:00 - 11:25 Ponència de Dr. Oriol Ventura, professor investigador i docent a Eina. Recerca en disseny. Del model al projecte de disseny: de “From Greenland to Cottage” a l’Espai Famílies a l’Hospital Sant Joan de Déu.

10:25 - 11:50 Ponència de Jessica Fernández, Doctorand i docent a Elisava. Materials Avançats: nou paradigma del disseny sense límit creatiu.

11:50 - 12:00 Preguntes

12:00 - 12:30 Taula rodona, projecte CERN. En aquesta taula, moderada pel Dr. Jaume Pérez Payarols, es debatrà sobre el potencial del procés de disseny com a vector d’innovació, i com a eina d’interpretació dels avenços científics i tecnològics més disruptius per apropar la ciència a la societat contemporània i així solucionar problemes quotidians de les persones.Els equips de 3 centres universitaris de Barcelona (IED, UPC y ESADE) presentaran la seva experiència dins el programa Challenge Based Innovation, realitzat en col·laboració amb IdeaSquare, centre dedicat a la innovació del prestigiós CERN, l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear a Ginebra (Suïssa).

Ponents:

  1. Luciana Leveratto, IED Barcelona, Escola Superior de Disseny
  2. Ramón Bragós, UPC Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona​
  3. Kyriaki Papageorgiou, ESADE
[cast]

'Diseño e Investigación para la Salud' - Clúster Diseño

La capacidad para crear y explotar nuevo conocimiento se ha convertido, en el actual contexto globalizado, un factor clave del progreso social y económico. La investigación en diseño, respondiendo a retos empresariales y sociales, puede contribuir de una parte, a hacer más competitivas las empresas catalanas, y por otro, a generar mejoras en el contexto social.

El diseño generado en Cataluña cuenta con la potencia de la marca "Barcelona" y compite en el mundo para conseguir crear puestos de trabajo cualificados y sostenibles, y una buena parte de su credibilidad futura será fruto de la investigación y la innovación obtenidos como consecuencia de la colaboración entre la empresa y la universidad.

El Clúster Diseño, a través de esta jornada, quiere contribuir a promover como la investigación en diseño puede generar innovación en el campo de la salud, un sector en el que Cataluña destaca tanto por los servicios ofertados como para la calidad de sus profesionales y la investigación en este campo a nivel internacional.

En la sesión se mostrará, a través de las ponencias de 3 investigadores en diseño, ejemplos nacionales e internacionales del binomio investigación - diseño que generan soluciones en el campo de salud.

Además, en la jornada, el equipo docente de Barcelona del programa Challenge Based Innovation, desarrollado en colaboración con el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mostrarán como el diseño, de la mano de otras disciplinas , puede ser una herramienta necesaria para traducir la tecnología más disruptiva en soluciones innovadoras de impacto social.

10:0 - 10:30 Acreditaciones

10:30 - 10:35 Bienvenida por parte de Toni Clariana, Presidente de la Comisión Cluster

10:35 - 11:00 Ponencia de Dr. Jonathan Duckworth, profesor investigador y docente en RMIT. Elementos y Resonancia: Diseñando aplicaciones interactivas para la rehabilitación de daños cerebrales.

11:00 - 11:25 Ponencia de Dr. Oriol Ventura, profesor investigador y docente en Herramienta. Investigación en diseño. Del modelo al proyecto de diseño: de "From Greenland to Cottage" en el Espacio Familias en el Hospital San Juan de Dios.

11:25 - 11:50 Ponencia de Jessica Fernández, Doctorando y docente en Elisava. Materiales Avanzados: nuevo paradigma del diseño sin límite creativo.

11:50 -12:00 Preguntas

12:00 - 12:30 Mesa redonda, proyecto CERN. En esta mesa, moderada por el Dr. Jaume Pérez Payarols, se debatirá sobre el potencial del proceso de diseño como vector de innovación, y como herramienta de interpretación de los avances científicos y tecnológicos más disruptivos para acercar la ciencia a la sociedad contemporánea y así solucionar problemas cotidianos de las personas . Los equipos de 3 centros universitarios de Barcelona (IED, UPC y ESADE) presentarán su experiencia dentro del programa Challenge Based Innovation, realizado en colaboración con IdeaSquare, centro dedicado a la innovación del prestigioso CERN, la Organización Europea para la investigación Nuclear en Ginebra (Suiza).

Ponentes:

  1. Luciana Leveratto, IED Barcelona, Escola Superior de Disseny
  2. Ramón Bragós, UPC Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona​
  3. Kyriaki Papageorgiou, ESADE


[Eng]

'Design & Research for Health' - Design Cluster

The capacity to create and exploit new knowledge has, in the current globalized context, become a key factor of social and economic progress. Research in design, on responding to business and social challenges, can contribute, on the one hand, to making Catalan companies more competitive and, on the other hand, to generating improvements in the social context.

The design generated in Catalonia has the power of the “Barcelona” brand and competes in the world in order to manage to create skilled and sustainable jobs, and a large part of its future credibility will be the result of the research and innovation obtained as a result of the collaboration between companies and universities.

With this conference, the Design Cluster wants to contribute to promoting how research in design can generate innovation in the health field, a sector in which Catalonia stands out both thanks to the services offered and to the quality of its professionals and the international research in this field.

In this session, the presentations of three researchers in design will offer national and international examples of the research - design nexus which generate solutions in the health field.

During the conference, the teaching team from Barcelona of the Challenge Based Innovation programme, developed in collaboration with the CERN, the European Organization for Nuclear Research, will moreover show how design, together with other disciplines, can be a necessary tool to transform the most disruptive technology into innovative solutions with a social impact.

10:00 - 10:30 Registration

10:30 - 10:35 Welcome by Toni Clariana, Cluster Comission President.

10:35 - 11:00 Talk by Dr. Jonathan Duckworth, Research Professor and teacher at the RMIT. Elements and Resonance: Designing interactive applications for the rehabilitation of brain damage.

11:00 - 11:25 Talk by Dr. Oriol Ventura, Research Professor and teacher in Design Research Tool. Design Research. From the model to the design project: "From Greenland to Cottage" in the Family Space of Hospital San Juan de Dios.

11: 25 - 11:50 Talk by Jessica Fernández, PhD student and teacher at Elisava. Advanced materials: new design paradigm without creative limit.

11:50-12:00 Questions

12:00 - 12:30 Round table, CERN project. This table, moderated by Dr. Jaume Pérez Payarols, will debate the potential of the design process as a driver of innovation, and as a tool to interpret the most disruptive scientific and technological progress in order to bring science closer to contemporary society and thus solve the everyday problems of people. The teams from 3 university centres of Barcelona (IED, UPC and ESADE) will present their experience within the Challenge Based Innovation programme, carried out in collaboration with IdeaSquare, a centre dedicated to innovation of the prestigious CERN, the European Organization for Nuclear Research in Geneva (Switzerland).

  1. Luciana Leveratto, IED Barcelona, Escola Superior de Disseny
  2. Ramón Bragós, UPC Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona​
  3. Kyriaki Papageorgiou, ESADE
Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

BCD Barcelona Centre de Disseny

37 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado