Saltar a navegación principal
Contenido de la página

Guarda este evento

Evento guardado

Dharma Yoga con Elena Mouratidou julio 2018

Clubs DiR

Viernes, 13 de julio de 2018 a las 19:15 - Domingo, 15 de julio de 2018 a las 15:30 (CEST)

Dharma Yoga con Elena Mouratidou julio 2018

Información de la entrada

Tipo de entrada Fin de la venta Precio Tarifa Cantidad
Friday 15 jul. 2018 35,00 € 3,81 €

Compartir Dharma Yoga con Elena Mouratidou julio 2018

Detalles del evento

(english below)

Dharma Yoga con Elena Mouratidou julio 2018

Programa:

Viernes: 

19:15 a 22:00 Maha Sadhana: Asana, Pranayama, meditación

Sábado:

9:00 - 11:00 Clase maestra de Dharma Yoga

11:00 - 12:00 Nadis, Prana

12.00-13.30 Almuerzo

13:45 - 15:30 Chakras

15: 30-17: 00 Conferencia del Bhagavad Gita

17.00-17.30 Pausa

17:30 - 18.30 Práctica Pranayama

Domingo:

9:00 - 11:00 Maha Shakti: Asana, Pranayama, Meditación

11:00 a 11:30 Conferencia: La importancia de la práctica personal, Sadhana

11:30 - 12:30 Pausa

12:30 - 13:30 Yoga Nidra

13:30 a 14:30 Satsang, preguntas y respuestas, Círculo de cierre, Aarti

Precios:

seminario completo :175€
viernes : 35€
sábado: 90€
domingo: 55€

Elena Mouratidou:

Elena sigue el camino del Yoga con devoción como una forma de vida holística. Ella es una profesora de Yoga certificada (Yoga Alliance USA E-RYT500) y ha asistido a muchos Entrenamientos y Talleres de Profesores de Yoga con los maestros más inspiradores de todo el mundo. Habiendo asistido a los Cursos de Formación de Profesores en el Dharma Yoga Center en la ciudad de Nueva York, con Sri Dharma Mittra y el Curso de Formación de Profesores de Hatha-Raja Yoga en Barcelona, ​​con Sri Andrei Ram, ella está siguiendo y difundiendo las enseñanzas del linaje de Dharma Yoga. Ella está pasando varios meses durante el año en la ciudad de Nueva York, junto a su amado maestro Sri Dharma Mittra, como sobre todo, ella siempre permanece como estudiante. Al dirigir su propio estudio de yoga, coordina y enseña programas de formación de docentes de yoga, talleres, retiros y clases en Grecia y en el extranjero, y coopera con distinguidos docentes y excelentes centros de formación de todo el mundo. A través del yoga, ella se inspira, aprende, comparte y continúa evolucionando. Su enseñanza se basa en la ciencia del yoga como un camino holístico hacia la felicidad interior y la armonía con el flujo de la vida misma.

Dharma Yoga with Elena Mouratidou july 2018

Friday:

19:00 - 21:00 Maha Sadhana: Asana, Pranayama, meditation

Saturday:

9:00 – 11:00 Dharma Yoga Master Class

11:00 – 12.00 Nadis, Prana

12.00-13.30 Lunch Break

13:45 – 15:30 Chakras

15:30- 17:00 Bhagavad Gita Lecture

17.00-17.30 Break

17:30 - 18.30 Pranayama Practice 

Sunday:  

9:00 - 11:00 Maha Shakti: Asana, Pranayama, Meditation

11:00 to 11:30 Lecture: The importance of self-practice, Sadhana 

11:30  - 12:30 Break

12:30 - 13:30 Yoga Nidra

13:30 to 14:30 Satsang, Q&A, Closing Circle, Aarti

(schedule could be slightly modified)

Prices:

Full seminar: € 175

Friday: 35 €
Saturday: € 90
Sunday: € 55

Elena Mouratidou:

Elena is following the path of Yoga with devotion as a Holistic way of living. She is a certified Yoga Teacher (Yoga Alliance USA E-RYT500, YACEP®) and has attended many Yoga Teachers Trainings and Workshops with the most inspiring teachers from all around the world. She began her training by completing the Satyananda Yoga Teacher Training (365 hrs, Bihar Yoga Bharati Institute). Then trained on Hatha Yoga and Yoga Anusara® by Vivi Letsou, in Ashtanga Vinyasa Yoga by Dylan Bernstein, in Therapeutic Yoga by Todd Norian and Loretta Stowell, in Yoga Swing by Gravotonics and Prenatal Yoga by Sue Elkind. Also, she has completed the Advanced Vinyasa Flow Yoga Teacher Training (YA 500 hrs) in YogaLondon school in London.
Having attended the Teachers Training Courses at Dharma Yoga Center in New York City, with Sri Dharma Mittra and the Hatha-Raja Yoga Teachers Training Course in Barcelona, with Sri Andrei Ram, she is following and spreading the teachings of Dharma Yoga lineage. She is spending several months during the year in NYC, next to her beloved teacher Sri Dharma Mittra as above all, she always remains a student.
By leading her own yoga studio, she coordinates and teaches Yoga Teachers Training programs, workshops, retreats and classes in Greece and abroad and cooperates with distinguished teachers and excellent training centers from all over the world.
Through yoga she is inspired, learning, sharing and continuing to evolve. Her teaching is based on the science of yoga as a holistic path to inner happiness and harmony with the flow of life itself.

TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT

·  CONDICIONS APLICABLES: El client que contracti el servei de realització d’activitats organitzades per DiR (Client d’Activitat) ha de respectar les Condicions d’Inscripció i les Condicions Generals vigents en cada moment establertes per els Clubs DiR –si l’activitat es realitza a un Club DiR, les quals estan a l’abast dels interessats a la recepció-, així com els presents Termes i Condicions del Servei d’Activitats que consten en aquest document, acceptant que l’incompliment de les mateixes portarà, com a conseqüència, la baixa com a Client d’Activitat i/o dels Clubs DiR. En el cas de que el Client d’Activitat no sigui Client DiR inscrit a un Club DiR podrà accedir als Clubs DiR els dies concrets que gaudeixi del servei de realització de l’Activitat, com a Convidat, sent-li aplicables com a tal, tots els anteriors esmentats termes y condicions.

·  INSCRIPCIONS MÍNIMES: Cada una de les Activitats ofertes per Grup DiR es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de Clients d’Activitat inscrits per activitat segons notifiqui DiR en la seva comunicació, i en l’horari establert. En cas d’anul•lació de l’activitat i/o de l’horari establert per falta del número mínim d’inscrits, el Client d’Activitat podrà canviar d’horari i/o d’Activitat, o se li retornarà l’import que hagi abonat.

·  PAGAMENT DEL SERVEI DE L’ACTIVITAT. NO REEMBORS. SUSPENSIÓ TEMPORAL, CANCEL•LACIÓ I BAIXA: El Client d’Activitat es compromet a abonar al Club DiR l’import corresponent al preu d’aquesta amb caràcter previ a la seva realització ja sigui en efectiu metàl•lic, targeta bancària o PayPal. La suspensió temporal, cancel•lació i/o baixa del servei de realització de l’activitat no suposarà dret de reembors dels imports satisfets, ni indemnització a favor del Client d’Activitat, excepte en els casos d’anul•lació per falta d’inscripcions mínimes.

·  CALENDARI I HORARI: El Client d’Activitat es compromet a respectar el Calendari i Horari fixat per l’activitat que correspongui. Els horaris de l’activitat no es modificaran en supòsits de retard o interrupcions imputables al Client d’Activitat (inclosos els casos d’impossibilitat per motius aliens a la seva voluntat, per malaltia, treball o altres), perdent el Client d’Activitat el dret a realitzar l’activitat fixada i no impartida i sense dret a reembors.

·  NO CESSIÓ: L’activitat i els drets del Client d’Activitat com a tal, no podran ser cedits o transmesos en qualsevol forma per el Client d’Activitat a tercers, sense autorització prèvia per escrit de DiR.

·  CONDICIONS FÍSIQUES I DE SALUT DEL CLIENT DE L’ACTIVITAT: El Client d’Activitat declara i assumeix sota la seva única responsabilitat que les seves condicions físiques i de salut són aptes per la realització d’activitats físiques i/o esportives i, en particular, per la realització d’activitats especials i accepta que la realització de l’activitat no equival a cap garantia de resultat.

·  LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT: El Client d'Activitat reconeix que eximeix de tota responsabilitat de qualsevol tipus al Grup DiR i/o al seu personal i/o col•laboradors, per qualsevol dany, lesió o perjudici que pogués causar-se en la realització de les activitats i en l'ús de les instal•lacions i/o equips posats a disposició per DiR, renunciant a res demanar ni reclamar al Grup DiR i/o al seu personal i/o col·laboradors per qualsevol concepte i forma quan no derivin d’una acció o omissió exigible als Clubs DiR, als seus empleats i/o col·laboradors.

·  DRETS D’IMATGE: El Client d’Activitat reconeix, consent i autoritza expressament a Grup DiR a l’obtenció, publicació, explotació i cessió, total o parcialment, de tots els drets d’imatge, veu i demés drets de propietat intel•lectual del Client d’Activitat captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació a l’activitat, en qualsevol suport o mitjà de difusió que Grup DiR determini, inclòs per fins comercials, publicitaris o anàlegs, i tot sense limitació d’actes de comunicació, per un període de temps il•limitat, autoritzant-se igualment l’adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

·  DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI) se l'informa que les seves dades de caràcter personal que faciliti en aquest formulari i/o les que pugui facilitar en el futur, incloses les referents a dades de salut, hàbits i imatges, seran incorporades en fitxers responsabilitat de GESTORA CLUBS DiR, SL i de la resta de societats que formen el grup mercantil DiR (pot consultar-les a www.dir.cat, apartat "Grupo DiR") i es tractaran amb la finalitat de permetre la seva participació a l'Activitat, realitzar la gestió administrativa, fiscal, comptable i de facturació i, en cas de realitzar-se l’activitat a un Club DiR, a realitzar un control específic d'accés als Clubs DiR i de seguretat mitjançant un sistema de videovigilància. Així mateix, el Client d'Activitat/Curs autoritza de forma expressa al tractament de les seves dades personals per les següents finalitats addicionals: (i) realitzar un seguiment comercial i mantenir un històric de relacions comercials i comunicacions; (ii) realització d'enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat, (iii) elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres serveis, i (iv) promocionar o publicitar, inclús un cop finalitzada la relació contractual amb DiR, les activitats, productes i serveis que ofereixin en cada moment el Grup DiR. A aquests efectes autoritza expressament a què se'l pugui trucar o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En aquestes comunicacions es podrà incloure publicitat de tercers col·laboradors que operin en àmbits relacionats amb els sectors d'activitat de Grup DiR (esport, nutrició, salut, benestar, formació) i altres sectors que s'informin a l'apartat Confidencialitat i Protecció de Dades de l'Avís Legal del lloc web corporatiu http://www.dir.cat. L'informem que durant la realització de l'activitat en la que s'ha inscrit, es podran realitzar fotografies o enregistrar vídeos motiu pel qual la seva imatge podrà ser captada, i posteriorment difosa a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. Per tant, amb la seva participació a l'activitat el Client d'Activitat/Curs atorga el seu consentiment exprés pel tractament i publicació de la seva imatge a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. No obstant, sempre podrà mantenir-se al marge de les captacions d'imatges o exercitar el seu dret d'oposició segons se li informa més endavant. El Client d'Activitat/Curs autoritza a que el seu nom i cognoms s'utilitzin per fer conèixer públicament la seva condició de participant i/o, en el seu cas, la condició de guanyador de l'activitat en la que s'ha inscrit, mitjançant llistats exposats al públic o per la seva publicació a la web, xarxes socials o revista corporatives, així com a qualsevol altre mitjà de comunicació que Grup DiR consideri convenient. En cas que faciliti dades de terceres persones (acompanyants), garanteix que els ha informat dels termes de la present clàusula i que disposa del conteniment previ dels afectats per la comunicació de les seves dades a Grup DiR per poder fer efectiva la seva inscripció. El consentiment atorgat per Vostè mitjançant aquesta clàusula s'entendrà donat per temps indefinit. No obstant, li recordem que en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a GESTORA CLUBS DiR, S.L., C/ Indústria 90-92, 08025 de Barcelona, per correu electrònic a info@dir.cat o al telèfon d'Atenció al Client 902.10.1979, indicant el seu nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i dret exercitat.


¿Tienes alguna pregunta sobre Dharma Yoga con Elena Mouratidou julio 2018? Ponte en contacto con Clubs DiR

Guarda este evento

Evento guardado

Cuándo y dónde


Yogaone mandri

barcelona
España

Viernes, 13 de julio de 2018 a las 19:15 - Domingo, 15 de julio de 2018 a las 15:30 (CEST)


  Añadir a mi calendario

Inicia sesión o regístrate

Para poder comprar estas entradas a plazos, necesitarás una cuenta de Eventbrite. Inicia sesión o regístrate para obtener una cuenta gratuita y poder continuar.