Estudis de disseny en Diagonal. Behind the scene

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Barcelona

Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

La Diagonal ens obre les portes de sis estudis de disseny que presenten les seves metodologies i equips de treball.


Dijous 20 de juny

10.00 - 11.00 h. Morillas - Morillas és una agència de branding que dóna solucions de marca des de qualsevol dels punts de contacte d'aquesta amb el consumidor. Examina, analitza, defineix i dóna resposta a tots els processos i esforços que estan destinats a crear i/o reforçar una marca (des de la consultoria, la creació de naming, identitat visual corporativa, packaging, disseny industrial, retail...). Morillas està formada per un equip interdisciplinar de professionals, amb capacitat d'aportar una comprensió global del client, establint relacions de partnership a través de l'excèl·lència creativa i prioritzant la qualitat en el servei. Dirigida per Marc Morillas i sota la presidencia de Lluis Morillas, aquesta empresa fundada al 1962 per un pioner del disseny del nostre pais, Antoni Morillas, compta amb oficines a Madrid, Barcelona, Guatemala, Tel Aviv i Miami. L'equip de l'agència està integrat per més de 80 professionals: dissenyadors, creatius, consultors i gestors, que configuren el múscul humà de l'empresa, amb una àmplia experiència en clients internacionals, marques globals i havent treballat en projectes a 13 països diferents.

12.00 - 12.30 h. Garrofé - Agència de disseny especialitzada en packaging i branding. Durant els seus més de 20 anys d'experiència ha dissenyat la imatge completa i les senyes d'identitat de multitud de marques i productes, encarregant des del disseny del packaging fins a la identitat visual. L'equip de Garrofé està especialitzat en la planificació, el disseny i el desenvolupament de qualsevol solució de branding i/o packaging SENSE LÍMITS. Un servei basat en una creativitat brillant i una perfecta planificació estratègica.

13.00 - 13.30 h. Esiete - Estudi de disseny gràfic i comunicació online/offline. La passió, la meticulositat, la cura dels detalls, el sentit estètic, i l'esforç, van generar la seva personalitat. Avui la seva passió s'ha convertit en una actitud, un treball minuciós i quotidià: donar solucions eficaces, úniques per a cada client, en un mercat en constant evolució. Han sigut premiats a festivals nacionals com els Laus i els Letra o internacionals, com els prestigiosos Art Directors Club Europe o els European Design Awards.

16.00 - 16.45 h. ROKdesign - Empresa de disseny industrial assentada a Barcelona des de l'any 2014, creada per Antón G. Seoane (Vigo, 1986). És un equip multidisciplinar format per especialistes ubicats en diferents localitats. Provenen de l'àmbit de l'enginyeria, arquitectura, disseny i màrqueting. Especialitzats en disseny de mobiliari i il·luminació, també ofereixen serveis de disseny corporatiu i infoarquitectura 3D.

16.45 - 17.30 h. Sic97 - Creat per Mireia Riera i Jordi Ruiz es van apropar per la passió que senten pel disseny i especialment per alguns autors. D'orígens professionals dispars, Mireia, pionera com a dissenyadora i guardonada amb alguns dels més prestigiosos premis, va crear juntament amb Jordi, autodidacta i amb més de 30 anys de carrera en el disseny industrial, Sic97 l'any 2013. Sic97 establert a Barcelona, incorpora en el seu catàleg dissenys industrials intemporals que ens apassionen, com Serie ET i llum Toma d'Elmar Thome, Llum Mirror de Mireia Riera o el Galant de Pep Bonet. La seva filosofia és la de l'absolut respecte al disseny original, amb els materials i la seva manipulació final.

17.30 - 18.15 h. L'hort Coworking - L'hort és un espai de coworking ubicat a la Vila de Gràcia de Barcelona i integrat per una comunitat de creatius i emprenedors que comparteixen una mateixa filosofia. Situat a la segona planta de l'edifici Sant Agustí, conforma una comunitat amb filosofia col·laborativa i de respecte amb el ritme natural de les coses. Promou les relacions socials de proximitat i pretén ser el sòl fèrtil perquè es generi vida, a través de sinergies, projectes i accions per conrear habilitats i coneixements.

La visita a Sant Agustí 5 finalitzarà amb una sessió de networking / pica-pica conjunta en el hall d'accés de l'edifici a les 18.30 h.

Punt de trobada i informació adicional:

*El punt de trobada d'aquesta ruta serà davant del primer estudi: Morillas. C/Sèneca, 14. Barcelona. Hora de trobada: 9.45 h. A les 10.00 h s'iniciarà la visita. Es prega puntualitat per tal d'iniciar la visita en l'horari previst.

** La ruta anirà acompanyada per una persona de la Barcelona Design Week 2019 que rebrà al grup al punt de trobada.

*** Els horaris de les visites són aproximats, depenent aquests del temps que duri la visita a cada estudi.

-------------

La Diagonal nos abre las puertas de seis estudios de diseño que presentan sus metodologías y equipos de trabajo.


Jueves 20 de junio

10.00 - 11.00 h. Morillas - Morillas es agencia de branding que da soluciones de marca desde cualquiera de los puntos de contacto de ésta con el consumidor. Examina, analiza, define y da respuesta a todos los procesos y esfuerzos que están destinados a crear y/o reforzar una marca (desde la consultoría, la creación de naming, identidad visual corporativa, packaging, diseño industrial, retail ...). Morillas está formada por un equipo interdisciplinar de profesionales, con capacidad de aportar una comprensión global del cliente, estableciendo relaciones de partnership a través de la excelencia creativa y priorizando la calidad en el servicio. Dirigida por Marc Morillas y bajo la presidencia de Lluís Morillas, esta empresa fundada en el 1962 por un pionero del diseño de nuestro país, Antoni Morillas, cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Guatemala, Tel Aviv y Miami. El equipo de la agencia está integrado por más de 80 profesionales: diseñadores, creativos, consultores y gestores, que configuran el músculo humano de la empresa, con una amplia experiencia en clientes internacionales, marcas globales y habiendo trabajado con proyectos en 13 países diferentes.

12.00 - 12.30 h. Garrofé - Agencia de diseño especializada en packaging y branding. Durante sus más de 20 años de experiencia ha diseñado la imagen completa y sus señas de identidad de multitud de marcas y productos, encargando desde el diseño de packaging hasta la identidad visual. El equipo de Garrofé está especializado en la planificación, el diseño y el desarrollo de cualquier solución de branding y/o packaging SIN LÍMITES. Un servicio basado en una creatividad brillante y una perfecta planificación estratégica.

13.00 - 13.30 h. Esiete - Estudio de diseño gráfico y comunicación online/offline. La pasión, la meticulosidad, el cuidado de los detalles, el sentido estético, y el esfuerzo, generaron su personalidad. Hoy su pasión se ha convertido en una actitud, un trabajo minucioso y cotidiano: dar soluciones eficaces, únicas para cada cliente, en un mercado en constante evolución. Han sido premiados en festivales nacionales como los Laus y los Letra o internacionales, como los prestigiosos Art Directors Club Europe o los European Design Awards.

16.00 - 16.45 h. ROKdesign - Empresa de diseño industrial asentada en Barcelona desde el año 2014, creada por Antón G. Seoane (Vigo, 1986). Es un equipo multidisciplinar formado por especialistas ubicados en diferentes localidades. Provienen del ámbito de la ingeniería, arquitectura, diseño y marketing. Especializados en diseño de mobiliario e iluminación, también ofrecen servicios de diseño corporativo e infoarquitectura 3D.

16.45 - 17.30 h. Sic97 - Creado por Mireia Riera y Jordi Ruiz se acercaron por la pasión que sienten por el diseño y especialmente por algunos autores. De orígenes profesionales dispares, Mireia, pionera como diseñadora y galardonada con algunos de los más prestigiosos premios, creó junto con Jordi, autodidacta y con más de 30 años de carrera en el diseño industrial, Sic97 en el año 2013. Sic97 establecido en Barcelona, incorpora en su catálogo diseños industriales intemporales que nos apasionan, como Serie ET y lámpara Toma de Elmar Thome, Lámpara Mirror de Mireia Riera o el Galant de Pep Bonet. Su filosofía es la de absoluto respeto al diseño original, con los materiales y su manipulación final.

17.30 - 18.15 h. L'hort Coworking - L'hort es un espacio de coworking ubicado en la Vila de Gracia de Barcelona e integrado por una comunidad de creativos y emprendedores que comparten una misma filosofía. Situado en la segunda planta del edificio Sant Agustí, conforma una comunidad con filosofía colaborativa y de respeto con el ritmo natural de las cosas. Promueve las relaciones sociales de proximidad y pretende ser el suelo fértil para que se genere vida, a través de sinergias, proyectos y acciones para cultivar habilidades y conocimientos.

La visita a Sant Agustí 5 finalizará con una sesión de networking / pica-pica conjunta en el hall de acceso del edificio a las 18.30 h.

Punto de encuentro e información adicional:

*El punto de encuentro de esta ruta será delante del primer estudio: Morillas. C/Sèneca, 14. Barcelona. Hora de encuentro: 9.45 h. A las 10.00 h se iniciará la visita. Se ruega puntualidad para iniciar la visita en el horario previsto.

** La ruta irá acompañada por una persona de la Barcelona Design Week 2019 que recibirá al grupo en el punto de encuentro.

*** Los horarios de las visitas son aproximados, dependiendo éstos del tiempo que dure la visita a cada estudio.

-----------------------------


The Diagonal shows you the performances of your design studios that present the several methodologies and work teams.


Thursday, 20th June

10.00 - 11.00 h. Morillas - Morillas is a branding agency that provides brand solutions from any point of contact with the consumer. It examines, analyzes, defines and responds to all the processes and efforts that are destined to create and/or reinforce a brand (from consulting, the creation of naming, corporate visual identity, packaging, industrial design, retail ...). Morillas is formed by an interdisciplinary team of professionals, with the ability to provide a global understanding of the client, establishing partnership relationships through creative excellence and prioritizing quality in the service. Directed by Marc Morillas and under the chairmanship of Lluís Morillas, this company founded in 1962 by a pioneer of design in our country, Antoni Morillas, has offices in Madrid, Barcelona, Guatemala, Tel Aviv and Miami. The agency's team is made up of more than 80 professionals: designers, creatives, consultants and managers, who configure the human muscle of the company, with extensive experience in international clients, global brands and having worked with projects in 13 different countries.

12.00 - 12.30 h. Garrofé - Garrofé is a design agency specializing in packaging and branding. During his 20 years of experience has designed the full image and identity of many brands and products, from the packaging design to the visual identity. The team of Garrofé specializes in planning, design and development of any solution branding and/or packaging UNLIMITED. A service based on a brilliant creativity and a perfect strategic planning.

13.00 - 13.30 h. Esiete - Graphic Design studio and communication online/offline. Passion, great attention to detail, aesthetics sense and effort, shaped your personality. Today, your passion has become an attitude, a meticulous and daily work: to give effective, unique and specific solutions for individual client in market in permanent evolution. They have won in national awards Laus and Letra, and international awards Art Directors Club Europe or European Design Awards.

16.00 - 16.45 h. ROKdesign - Industrial design company established in Barcelona since 2014, created by Antón G. Seoane (Vigo, 1986). It is a multidisciplinary team formed by specialists located in different locations. They come from the field of engineering, architecture, design and marketing. Specialized in furniture design and lighting, they also offer corporate design services and 3D info-architecture.

16.45 - 17.30 h. Sic97 - Created by Mireia Riera and Jordi Ruiz were approached by their passion for design and especially by some authors. From disparate professional backgrounds, Mireia, pioneer as a designer and awarded with some of the most prestigious awards, created together with Jordi, self-taught and with more than 30 years of career in industrial design, Sic97 in 2013. Sic97 established in Barcelona, incorporates in its catalog timeless industrial designs that we are passionate about, such as ET Series and lamp Taking by Elmar Thome, Lamp Mirror by Mireia Riera or Galant by Pep Bonet. His philosophy is that of absolute respect for the original design, with the materials and their final handling.

17.30 - 18.15 h. L'hort Coworking - L'hort is a coworking space located in the Vila de Gracia of Barcelona and integrated by a community of creatives and entrepreneurs who share the same philosophy. Located on the second floor of the Sant Agustí building, it forms a community with a collaborative philosophy and respect for the natural rhythm of things. Promotes social relations of proximity and aims to be the fertile ground for life to be generated, through synergies, projects and actions to cultivate skills and knowledge.

The visit to Sant Agustí 5 will end with a networking session / pica-pica joint in the entrance hall of the building at 18.30 h.

Meeting point and further information:

*The meeting point for this itinerary will be in front of the first studio: Morillas. C/ Sèneca, 14. Barcelona. Meeting time: 9.45h. Visit will start at 10.00h. We kindly ask you to be punctual in order to start the visit on time.

**The itineraries will be guided by Barcelona Design Week 2019 team member, who will wait for the group at the meeting point.

*** The timetables of the visits are approximate, depending on the duration of each studio visit.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Barcelona

Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado