Gratis

V CONCURS DE TAST A CEGUES DE CAVA PER PARELLES

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Casa Alegre de Sagrera

29 Carrer de la Font Vella

08221 Terrassa

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

BASES DEL V CONCURS DE TAST DE CAVES PER PARELLES

Lloc de celebració : Casa Alegre de Sagrera (Terrassa, capital ancestral del vi escumós)

Data: 27 de Juny del 2019 a les 20 h.

BASE I. Organització

La organització de lesdeveniment corre a càrrec de Abclicor, amb la col·laboració d'ASCAVI, lAjuntament de Terrassa i els cellers Llopart, Codorniu, Ninna de nuit, Vilarnau i Agustí Torelló Mata.

BASE II. Àmbit

Podran participar totes aquelles persones majors de edat, que de forma lliure vulguin prendre part en ell, en la modalitat de parelles.

BASE III. Inscripció

Els participants s’hauran d’inscriure a través de la plataforma Eventbrite al V Concurs de tast de caves per parelles, o bé al mail : info@abclicor.com abans del dia 26 de Juny, fins a completar aforament. A la fitxa dinscripció caldrà indicar el nom dels dos concursants. El cost total de la inscripció serà de 10.

Es poden abonar les inscripcions presencialment a la seu d'abc licor del C/Bruc, 8 de Terrassa (08224) o via transferència bancària indicant com a concepte "CONCURS PARELLES + nom participants" a la següent compte del Banc Sabadell: ES7900810404830001468251

BASE IV. Control d’inscripcions i proves selectives

La direcció del concurs, integrada per membres de la organització, verificarà que les inscripcions dels participants compleixen amb els requisits establerts a les Bases II i III.

Un cop comprovada la exactitud de les inscripcions, la direcció del concurs notificarà a tots els participants que la sol·licitud ha estat admesa, emplaçant-los per a les proves selectives.

BASE V. Jurat de les proves selectives

La direcció del concurs designarà a un jurat, el qual funcionarà sota la autoritat de un president, degudament qualificat.

BASE VI. Proves

El concurs per parelles es desenvoluparà en dues fases: Fase classificatòria (50 parelles) i Gran Final (10 parelles). Cadascuna delles tindrà una durada màxim duna hora i esdevindrà de la següent forma:

a) Els escumosos a tastar seran 5-6 en cada fase.
b) Els escumosos es presentaran als participants servits en copes adequades per fer el tast i amb les ampolles ocultes. La temperatura de servei serà per a tothom la mateixa i no necessàriament se servirà fred.
c) Les estovalles aniran identificades amb el número de cada copa, serà responsabilitat de cada tastador posicionar la copa adequadament.
d) Els productes a tastar podran ser D.O. Cava, D.O. Penedès / D.O. Clàssic Penedès, ‘Corpinnat’ o bé V.C.P.R.D.
e) Els productes se serviran un únic cop i el tast serà supervisat i dirigit pel personal de l’organització.
f) La durada de cada fase serà de 60 minuts com a màxim.
g) La informació que se sol·licitarà per cadascuna de les referències, així com la valoració de les respostes correctes serà la següent:
Nom de la bodega (2 punts)
Varietats (2 punts)
Característiques (semi, brut, nature) (3 punts)
Criança o Anyada (3 punts)

Comentari: en primera ronda es facilitarà una fitxa de cada producte i el tastador ho haurà d’ordenar. En segona ronda es facilitarà només ‘Nom de la bodega‘ i característiques.

h) A la fase Gran Final passaran les 10 parelles amb millor puntuació de la fase classificatòria.

i) A la fase Gran Final, en cas dempat entre dues parelles participants, el jurat tindrà en compte, a efectes de classificació, la puntuació obtinguda en la fase classificatòria.

j) Amb el fi de preservar l’anonimat de les parelles participants davant del jurat, aquestes s’identificaran en el full de respostes mitjançant un número, el qual serà atorgat per la direcció del saló que vetllarà per la total transparència del concurs.

k) Els participants podran parlar entre ells, però no amb altres parelles participants ni amb el públic.

l) Els concursants hauran de presentar els resultats omplint la fitxa que se’ls facilitarà i un cop entregada no s’admetran reclamacions.

m) Als concursants no els serà permès, sota cap pretext, accedir al recinte amb dispositius mòbils, agenda o qualsevol altre element electrònic, que permeti l’accés a Internet o a l’exterior de la zona de tast. Tampoc estarà permès cap altre material de consulta (catàleg, llibre,etc…)

La identitat dels productes només serà coneguda pel personal organitzatiu i vetllarà pel seu anonimat. Els membres del jurat seran informats durant el tast.

BASE VI. Avaluació de les proves selectives

La direcció del concurs en col·laboració amb el jurat, vetllarà pel correcte desenvolupament de l’esdeveniment. Un cop analitzades la totalitat de les respostes, s’obtindrà al qualificació global de cada una de les parelles participants, com a resultat de sumar les puntuacions parcials assignades per cada una dels vins en les respostes correctes. Segons les indicacions en la BASE IV apartat (g) d’aquestes bases.

El president del jurat, un cop avaluades les proves, sumarà el total de punts obtinguts en cadascuna d‘aquestes pels participants, sent-hi la qualificació final la resultat d’aquesta suma. La fulla de qualificacions serà subscrita per tots els membres del jurat.

BASE VII. Resolució del concurs i entrega de premis

El jurat reflectirà les qualificacions finals dels dos participants a les fulles d‘avaluació, sent-hi subscrites cadascuna d‘elles pels membres que integren el jurat. Un cop analitzades la totalitat de les respostes, s’obtindrà la qualificació global de cadascuna de les parelles participants, com a resultat de sumar les puntuacions parcials assignades per a cadascun dels vins en les respostes correctes, segons els termes indicats a la BASE VI.

El resultat del concurs es farà públic al mateix acte, amb el lliurament de premis. S’informarà a la premsa i es publicarà a les xarxes socials.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Els premis seran els següents:

-1er classificat premi metàl·lic de 500 €

-2on classificat premi metàl·lic de 250€

BASE VIII Acceptació de les bases

Tots els participants acceptaran aquestes bases pel sol fet de concursar. Les decisions que adopti la organització sobre tot allò que no recullin aquestes bases seran inapel·lables.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Casa Alegre de Sagrera

29 Carrer de la Font Vella

08221 Terrassa

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado