Yoga Iyengar con Eyal Shifroni
47,57 € – 181,50 €
Yoga Iyengar con Eyal Shifroni

Yoga Iyengar con Eyal Shifroni

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

YogaOne Mandri

19 Carrer de la Ciutat de Balaguer

08022 Barcelona

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

Formación de Yoga Iyengar con Eyal Shifroni

Viernes 3 de marzo de 18 a 21 (se requiere un mínimo 2 años de practica de Iyengar Yoga para participar el viernes por la tarde) (3hrs)

Sábado 4 de marzo - para todos los niveles de 09:30 - 12:30, comida ligera y 13:30 - 16:00 (5.5 hrs.)

Domingo 5 de marzo - para todos los niveles de 09:30 - 12:30, comida ligera y 13:30 - 15:30 (5 horas)

Precios:
seminario completo :175€
sábado y domingo: 150€
viernes : 45€
sábado: 80€
domingo: 75€

Eyal Shifroni practica yoga desde 1978 y enseña Yoga Iyengar desde 1985. Como profesor de nivel Senior, Eyal dirige el "Centro de Yoga Iyengar de Zichron-Yaakov" en Israel y lleva a cabo talleres de yoga en Israel y en todo el mundo.
Eyal es Doctor en Informática por el Technion (Instituto Israelí de Tecnología) y enseñó Ciencias de la Computación en universidades en Israel durante muchos años.

Eyal ha publicado los siguientes libros:
Una Silla de Yoga - Una guía completa para la práctica del Yoga Iyengar con una silla
Props para Yoga - Una guía para la práctica del Yoga Iyengar con los props - Vol. Yo, De pie asanas.
Actualmente Eyal trabaja en volúmenes de continuación de Props para yoga.
Eyal escribe artículos sobre la práctica y la filosofía del yoga, y ha traducido dos de los libros de BKS Iyengar a hebreo (el árbol del Yoga ; Luz sobre el Pranayama).
Como uno de los maestros más relevantes en Israel, Eyal está activo en el IYAI (Asociación de Yoga Iyengar de Israel). Lleva a cabo cursos de formación de profesores y toma parte activa en el proceso de certificación.

Para obtener más información acerca de Eyal visite: http://eyalshifoni.com

Información sobre el centro de Eyal en Israel se puede encontrar en: http://theiyengaryoga.com/index.php/english.html

Iyengar Yoga training with Eyal Shifroni

Friday afternoon (5-8) - for students who practice Iyengar yoga for at least 2 years ( 3 hrs)
Saturday - for all levels 09:30 - 12:30, light food and 13:30 - 16:00 (5.5. hrs)
Sunday - for all levels 09:30 - 12:30, light food and 13:30 - 15:30 (5 hrs)

Prices:
Full workshop :175 €
Saturday & Sunday: 150€
friday: 45€
Saturday: 80€
Sunday: 75€

About Eyal

Eyal Shifroni practices Yoga since 1978 and teaches Iyengar Yoga since 1985. As a Senior-Level teacher, Eyal directs the "Iyengar Yoga Center of Zichron-Ya'akov" in Israel and conducts Yoga workshops in Israel and around the world.

Eyal holds a PhD in Computer Science from the Technion (the Israeli Institute of Technology) and was teaching Computer Science in Colleges in Israel for many years.

Eyal published the books:

  • A Chair for Yoga - A complete guide to Iyengar Yoga practice with a chair
  • Props for Yoga - A guide to Iyengar Yoga practice with propsVol. I, Standing Asanas
  • Props for Yoga - A guide to Iyengar Yoga practice with propsVol. II, Sitting Asanas and forward extensions

Currently Eyal works on continuation volumes of Props for Yoga.

Eyal writes articles about the practice and the philosophy of Yoga, and had translated two of B.K.S. Iyengar's books to Hebrew (The Tree of Yoga & Light on Pranayama).

As one of the most senior teachers in Israel, Eyal is active in the IYAI (Iyengar Yoga Association of Israel). He conducts teacher training courses and takes active part in the certification process.

If you wish to organize workshops to introduce the material from Eyal's books, or in any other subject (in the realm of Iyengar Yoga), please contact Eyal.

For more information about Eyal please visit: http://eyalshifoni.com

Information about Eyal's center in Israel can be found in: http://theiyengaryoga.com/index.php/english.html

TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT

· CONDICIONS APLICABLES: El client que contracti el servei de realització d’activitats organitzades per DiR (Client d’Activitat) ha de respectar les Condicions d’Inscripció i les Condicions Generals vigents en cada moment establertes per els Clubs DiR –si l’activitat es realitza a un Club DiR, les quals estan a l’abast dels interessats a la recepció-, així com els presents Termes i Condicions del Servei d’Activitats que consten en aquest document, acceptant que l’incompliment de les mateixes portarà, com a conseqüència, la baixa com a Client d’Activitat i/o dels Clubs DiR. En el cas de que el Client d’Activitat no sigui Client DiR inscrit a un Club DiR podrà accedir als Clubs DiR els dies concrets que gaudeixi del servei de realització de l’Activitat, com a Convidat, sent-li aplicables com a tal, tots els anteriors esmentats termes y condicions.

· INSCRIPCIONS MÍNIMES: Cada una de les Activitats ofertes per Grup DiR es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de Clients d’Activitat inscrits per activitat segons notifiqui DiR en la seva comunicació, i en l’horari establert. En cas d’anul•lació de l’activitat i/o de l’horari establert per falta del número mínim d’inscrits, el Client d’Activitat podrà canviar d’horari i/o d’Activitat, o se li retornarà l’import que hagi abonat.

· PAGAMENT DEL SERVEI DE L’ACTIVITAT. NO REEMBORS. SUSPENSIÓ TEMPORAL, CANCEL•LACIÓ I BAIXA: El Client d’Activitat es compromet a abonar al Club DiR l’import corresponent al preu d’aquesta amb caràcter previ a la seva realització ja sigui en efectiu metàl•lic, targeta bancària o PayPal. La suspensió temporal, cancel•lació i/o baixa del servei de realització de l’activitat no suposarà dret de reembors dels imports satisfets, ni indemnització a favor del Client d’Activitat, excepte en els casos d’anul•lació per falta d’inscripcions mínimes.

· CALENDARI I HORARI: El Client d’Activitat es compromet a respectar el Calendari i Horari fixat per l’activitat que correspongui. Els horaris de l’activitat no es modificaran en supòsits de retard o interrupcions imputables al Client d’Activitat (inclosos els casos d’impossibilitat per motius aliens a la seva voluntat, per malaltia, treball o altres), perdent el Client d’Activitat el dret a realitzar l’activitat fixada i no impartida i sense dret a reembors.

· NO CESSIÓ: L’activitat i els drets del Client d’Activitat com a tal, no podran ser cedits o transmesos en qualsevol forma per el Client d’Activitat a tercers, sense autorització prèvia per escrit de DiR.

· CONDICIONS FÍSIQUES I DE SALUT DEL CLIENT DE L’ACTIVITAT: El Client d’Activitat declara i assumeix sota la seva única responsabilitat que les seves condicions físiques i de salut són aptes per la realització d’activitats físiques i/o esportives i, en particular, per la realització d’activitats especials i accepta que la realització de l’activitat no equival a cap garantia de resultat.

· LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT: El Client d'Activitat reconeix que eximeix de tota responsabilitat de qualsevol tipus al Grup DiR i/o al seu personal i/o col•laboradors, per qualsevol dany, lesió o perjudici que pogués causar-se en la realització de les activitats i en l'ús de les instal•lacions i/o equips posats a disposició per DiR, renunciant a res demanar ni reclamar al Grup DiR i/o al seu personal i/o col·laboradors per qualsevol concepte i forma quan no derivin d’una acció o omissió exigible als Clubs DiR, als seus empleats i/o col·laboradors.

· DRETS D’IMATGE: El Client d’Activitat reconeix, consent i autoritza expressament a Grup DiR a l’obtenció, publicació, explotació i cessió, total o parcialment, de tots els drets d’imatge, veu i demés drets de propietat intel•lectual del Client d’Activitat captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació a l’activitat, en qualsevol suport o mitjà de difusió que Grup DiR determini, inclòs per fins comercials, publicitaris o anàlegs, i tot sense limitació d’actes de comunicació, per un període de temps il•limitat, autoritzant-se igualment l’adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

· DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI) se l'informa que les seves dades de caràcter personal que faciliti en aquest formulari i/o les que pugui facilitar en el futur, incloses les referents a dades de salut, hàbits i imatges, seran incorporades en fitxers responsabilitat de GESTORA CLUBS DiR, SL i de la resta de societats que formen el grup mercantil DiR (pot consultar-les a www.dir.cat, apartat "Grupo DiR") i es tractaran amb la finalitat de permetre la seva participació a l'Activitat, realitzar la gestió administrativa, fiscal, comptable i de facturació i, en cas de realitzar-se l’activitat a un Club DiR, a realitzar un control específic d'accés als Clubs DiR i de seguretat mitjançant un sistema de videovigilància. Així mateix, el Client d'Activitat/Curs autoritza de forma expressa al tractament de les seves dades personals per les següents finalitats addicionals: (i) realitzar un seguiment comercial i mantenir un històric de relacions comercials i comunicacions; (ii) realització d'enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat, (iii) elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres serveis, i (iv) promocionar o publicitar, inclús un cop finalitzada la relació contractual amb DiR, les activitats, productes i serveis que ofereixin en cada moment el Grup DiR. A aquests efectes autoritza expressament a què se'l pugui trucar o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En aquestes comunicacions es podrà incloure publicitat de tercers col·laboradors que operin en àmbits relacionats amb els sectors d'activitat de Grup DiR (esport, nutrició, salut, benestar, formació) i altres sectors que s'informin a l'apartat Confidencialitat i Protecció de Dades de l'Avís Legal del lloc web corporatiu http://www.dir.cat. L'informem que durant la realització de l'activitat en la que s'ha inscrit, es podran realitzar fotografies o enregistrar vídeos motiu pel qual la seva imatge podrà ser captada, i posteriorment difosa a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. Per tant, amb la seva participació a l'activitat el Client d'Activitat/Curs atorga el seu consentiment exprés pel tractament i publicació de la seva imatge a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. No obstant, sempre podrà mantenir-se al marge de les captacions d'imatges o exercitar el seu dret d'oposició segons se li informa més endavant. El Client d'Activitat/Curs autoritza a que el seu nom i cognoms s'utilitzin per fer conèixer públicament la seva condició de participant i/o, en el seu cas, la condició de guanyador de l'activitat en la que s'ha inscrit, mitjançant llistats exposats al públic o per la seva publicació a la web, xarxes socials o revista corporatives, així com a qualsevol altre mitjà de comunicació que Grup DiR consideri convenient. En cas que faciliti dades de terceres persones (acompanyants), garanteix que els ha informat dels termes de la present clàusula i que disposa del conteniment previ dels afectats per la comunicació de les seves dades a Grup DiR per poder fer efectiva la seva inscripció. El consentiment atorgat per Vostè mitjançant aquesta clàusula s'entendrà donat per temps indefinit. No obstant, li recordem que en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a GESTORA CLUBS DiR, S.L., C/ Indústria 90-92, 08025 de Barcelona, per correu electrònic a info@dir.cat o al telèfon d'Atenció al Client 902.10.1979, indicant el seu nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i dret exercitat.


Etiquetas
Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

YogaOne Mandri

19 Carrer de la Ciutat de Balaguer

08022 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado