47,57 € – 181,50 €

Yoga Workshop con Elena Mouratidou

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Yogaone

barcelona

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

(english below)

Programa:

Viernes:
19 a 21.30: Maha Sadhana: Asana, Pranayama, meditación

Sábado:
9 a 11 Práctica: Asana, Pranayama, meditación
11 a 14 Prana: Prana, Chakras, Nadis, Vayus. Chakra Respiración y Chakra Meditación
15.30 a 17.30: Conferencia: introducción a los principales textos sagrados: Bhagavad Gita,
17:30 a 18:30 Pranayama Práctica

Domingo:
9 a 11 Práctica: Asana, Pranayama, meditación
11,30 a 13: Sadhana
De 13:00 a 15: Pranayama: beneficios, principios, principales tipos de Pranayama.

Precios:

seminario completo :175€
sábado y domingo: 150€
viernes : 45€
sábado: 80€
domingo: 75€

Elena Mouratidou:
Comenzó su formación de yoga cerca de Swami Sivamurti Saraswati (Yoga Acharya) en el yoga tántrico tradicional, completando la Formación de Profesores de Yoga Satyananda (365hrs) en Yoga de Bihar Bharati Instituto. A continuación, completó la Formación de Maestros en Hatha Yoga (200 hrs, nysy Estudio) y Anusara Yoga (Inmersiones I, II, III) con Vivi Letsou, Yoga Ashtanga Vinyasa con Dylan Bernstein, en terapia de yoga junto a Todd Noriano y Loretta Stowell . Además, está formada en Yoga Swing de Gravotonics y en yoga prenatal por Sue Elkind.
Ha completado también el Advanced Yoga Teacher Training (YA 500 hrs) con YogaLondon (London, UK) y el Dharma Yoga Teacher Training con Sri Dharma Mittra en New York.También el TT de Hatha-Raja Yoga con Sri Andrei Ram.
A través de su amor por el yoga y su deseo de dar a los demás ofrecer, creó Anahata Yoga Studio en Salónica, un espacio dedicado al amor, la sencillez y la creatividad.
Elena desea compartir las enseñanzas y ayudar a la gente en su cambio personal .Se siente profundamente agradecida a su maestros y será un estudiante de la vida.
Schedule
(schedule could be slightly modified)
Friday :
19 a 21.30 : Maha Sadhana : Asana , Pranayama, meditation -

Saturday :
9 to 11 Practise: Asana , Pranayama, meditation
11 to 14 Prana: Prana, Chakras, Nadis , Vayus . Chakra Breathing and Chakra Meditation-
15.30 to 17.30 : Lecture: introduction to main sacred texts : Bhagavad Gita,
17:30 to 18.30 : Pranayama Practice

Sunday:
9 to 11 Practise: Asana , Pranayama, meditation -
11,30 a 13: Sadhana
13:00 a 15: Pranayama: benefits, principles, main types of Pranayama.

(schedule could be slightly modified)

Prices:

Full seminar: € 175
Saturday and Sunday: € 150
Friday: 45 €
Saturday: € 80
Sunday: € 75

Elena Mouratidou:
He began his yoga training near Swami Sivamurti Saraswati (Yoga Acharya) in traditional tantric yoga, completing the Training of Satyananda Yoga Teachers (365hrs) at Bihar Yoga Bharati Institute. He then completed the Teacher Training in Hatha Yoga (200 hrs, nysy Studio) and Anusara Yoga (I, II, III Dives) with Vivi Letsou, Ashtanga Vinyasa Yoga with Dylan Bernstein, yoga therapy with Todd Noriano and Loretta Stowell. In addition, she is trained in Yoga Swing by Gravotonics and prenatal yoga by Sue Elkind.
He has also completed the Advanced Yoga Teacher Training (YA 500 hrs) with YogaLondon (London, UK) and the Dharma Yoga Teacher Training with Sri Dharma Mittra in New York. Also the Hatha-Raja Yoga TT with Sri Andrei Ram.
Through her love of yoga and her desire to give others the gift, she created Anahata Yoga Studio in Thessaloniki, a space dedicated to love, simplicity and creativity.
Elena wants to share the teachings and help people in their personal change. She feels deeply grateful to her teachers and will be a student of life.TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT

· CONDICIONS APLICABLES: El client que contracti el servei de realització d’activitats organitzades per DiR (Client d’Activitat) ha de respectar les Condicions d’Inscripció i les Condicions Generals vigents en cada moment establertes per els Clubs DiR –si l’activitat es realitza a un Club DiR, les quals estan a l’abast dels interessats a la recepció-, així com els presents Termes i Condicions del Servei d’Activitats que consten en aquest document, acceptant que l’incompliment de les mateixes portarà, com a conseqüència, la baixa com a Client d’Activitat i/o dels Clubs DiR. En el cas de que el Client d’Activitat no sigui Client DiR inscrit a un Club DiR podrà accedir als Clubs DiR els dies concrets que gaudeixi del servei de realització de l’Activitat, com a Convidat, sent-li aplicables com a tal, tots els anteriors esmentats termes y condicions.

· INSCRIPCIONS MÍNIMES: Cada una de les Activitats ofertes per Grup DiR es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de Clients d’Activitat inscrits per activitat segons notifiqui DiR en la seva comunicació, i en l’horari establert. En cas d’anul•lació de l’activitat i/o de l’horari establert per falta del número mínim d’inscrits, el Client d’Activitat podrà canviar d’horari i/o d’Activitat, o se li retornarà l’import que hagi abonat.

· PAGAMENT DEL SERVEI DE L’ACTIVITAT. NO REEMBORS. SUSPENSIÓ TEMPORAL, CANCEL•LACIÓ I BAIXA: El Client d’Activitat es compromet a abonar al Club DiR l’import corresponent al preu d’aquesta amb caràcter previ a la seva realització ja sigui en efectiu metàl•lic, targeta bancària o PayPal. La suspensió temporal, cancel•lació i/o baixa del servei de realització de l’activitat no suposarà dret de reembors dels imports satisfets, ni indemnització a favor del Client d’Activitat, excepte en els casos d’anul•lació per falta d’inscripcions mínimes.

· CALENDARI I HORARI: El Client d’Activitat es compromet a respectar el Calendari i Horari fixat per l’activitat que correspongui. Els horaris de l’activitat no es modificaran en supòsits de retard o interrupcions imputables al Client d’Activitat (inclosos els casos d’impossibilitat per motius aliens a la seva voluntat, per malaltia, treball o altres), perdent el Client d’Activitat el dret a realitzar l’activitat fixada i no impartida i sense dret a reembors.

· NO CESSIÓ: L’activitat i els drets del Client d’Activitat com a tal, no podran ser cedits o transmesos en qualsevol forma per el Client d’Activitat a tercers, sense autorització prèvia per escrit de DiR.

· CONDICIONS FÍSIQUES I DE SALUT DEL CLIENT DE L’ACTIVITAT: El Client d’Activitat declara i assumeix sota la seva única responsabilitat que les seves condicions físiques i de salut són aptes per la realització d’activitats físiques i/o esportives i, en particular, per la realització d’activitats especials i accepta que la realització de l’activitat no equival a cap garantia de resultat.

· LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT: El Client d'Activitat reconeix que eximeix de tota responsabilitat de qualsevol tipus al Grup DiR i/o al seu personal i/o col•laboradors, per qualsevol dany, lesió o perjudici que pogués causar-se en la realització de les activitats i en l'ús de les instal•lacions i/o equips posats a disposició per DiR, renunciant a res demanar ni reclamar al Grup DiR i/o al seu personal i/o col·laboradors per qualsevol concepte i forma quan no derivin d’una acció o omissió exigible als Clubs DiR, als seus empleats i/o col·laboradors.

· DRETS D’IMATGE: El Client d’Activitat reconeix, consent i autoritza expressament a Grup DiR a l’obtenció, publicació, explotació i cessió, total o parcialment, de tots els drets d’imatge, veu i demés drets de propietat intel•lectual del Client d’Activitat captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació a l’activitat, en qualsevol suport o mitjà de difusió que Grup DiR determini, inclòs per fins comercials, publicitaris o anàlegs, i tot sense limitació d’actes de comunicació, per un període de temps il•limitat, autoritzant-se igualment l’adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

· DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI) se l'informa que les seves dades de caràcter personal que faciliti en aquest formulari i/o les que pugui facilitar en el futur, incloses les referents a dades de salut, hàbits i imatges, seran incorporades en fitxers responsabilitat de GESTORA CLUBS DiR, SL i de la resta de societats que formen el grup mercantil DiR (pot consultar-les a www.dir.cat, apartat "Grupo DiR") i es tractaran amb la finalitat de permetre la seva participació a l'Activitat, realitzar la gestió administrativa, fiscal, comptable i de facturació i, en cas de realitzar-se l’activitat a un Club DiR, a realitzar un control específic d'accés als Clubs DiR i de seguretat mitjançant un sistema de videovigilància. Així mateix, el Client d'Activitat/Curs autoritza de forma expressa al tractament de les seves dades personals per les següents finalitats addicionals: (i) realitzar un seguiment comercial i mantenir un històric de relacions comercials i comunicacions; (ii) realització d'enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat, (iii) elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres serveis, i (iv) promocionar o publicitar, inclús un cop finalitzada la relació contractual amb DiR, les activitats, productes i serveis que ofereixin en cada moment el Grup DiR. A aquests efectes autoritza expressament a què se'l pugui trucar o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En aquestes comunicacions es podrà incloure publicitat de tercers col·laboradors que operin en àmbits relacionats amb els sectors d'activitat de Grup DiR (esport, nutrició, salut, benestar, formació) i altres sectors que s'informin a l'apartat Confidencialitat i Protecció de Dades de l'Avís Legal del lloc web corporatiu http://www.dir.cat. L'informem que durant la realització de l'activitat en la que s'ha inscrit, es podran realitzar fotografies o enregistrar vídeos motiu pel qual la seva imatge podrà ser captada, i posteriorment difosa a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. Per tant, amb la seva participació a l'activitat el Client d'Activitat/Curs atorga el seu consentiment exprés pel tractament i publicació de la seva imatge a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs Internet. No obstant, sempre podrà mantenir-se al marge de les captacions d'imatges o exercitar el seu dret d'oposició segons se li informa més endavant. El Client d'Activitat/Curs autoritza a que el seu nom i cognoms s'utilitzin per fer conèixer públicament la seva condició de participant i/o, en el seu cas, la condició de guanyador de l'activitat en la que s'ha inscrit, mitjançant llistats exposats al públic o per la seva publicació a la web, xarxes socials o revista corporatives, així com a qualsevol altre mitjà de comunicació que Grup DiR consideri convenient. En cas que faciliti dades de terceres persones (acompanyants), garanteix que els ha informat dels termes de la present clàusula i que disposa del conteniment previ dels afectats per la comunicació de les seves dades a Grup DiR per poder fer efectiva la seva inscripció. El consentiment atorgat per Vostè mitjançant aquesta clàusula s'entendrà donat per temps indefinit. No obstant, li recordem que en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a GESTORA CLUBS DiR, S.L., C/ Indústria 90-92, 08025 de Barcelona, per correu electrònic a info@dir.cat o al telèfon d'Atenció al Client 902.10.1979, indicant el seu nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i dret exercitat.


Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Yogaone

barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado