Saltar a navegación principal
Contenido de la página

Guarda este evento

Evento guardado

Parece que este evento ya ha finalizado.

Comprueba los próximos eventos de este organizador, o bien organiza tu propio evento.

Ver los próximos eventos Crea un evento

Presentació sobre Disseny Crític amb Roger Ibars i Lisa Ma

La Mandarina de Newton

Viernes, 21 de diciembre de 2012 a las 19:30

Presentació sobre Disseny Crític amb Roger Ibars i...

Información del registro

Tipo Fin Cantidad
Critical Design amb Roger Ibars & Lisa Ma @ Espai Mandarina
Participeu a la presentació/taller sobre Critical Design amb Roger Ibars & Lisa Ma. Una iniciativa de La Mandarina de Newton en col·laboració amb Ateneu Barcelonès
Finalizado Gratis  

Compartir Presentació sobre Disseny Crític amb Roger Ibars i Lisa Ma

Detalles del evento

La idea en una sola frase

 

Conèixer el disseny crític i especulatiu per imaginar el futur i entendre el present de la ciència des del coneixement de disseny.

 

Focus: disseny crític i especulatiu


El disseny crític utilitza propostes especulatives de disseny per qüestionar els supòsits  massa estrets, preconceptes i suposocopms sobre el rol que els productes i serveis tenen en la vida quotidiana. És més una actitud que una altra cosa, una posició en lloc d'un mètode. El disseny crític genera dilemes per poder parlar i encara problemes.

 

La ciència i la tecnologia en la seva accelerada evolució ens plantegen possibilitats i ens situen sobre dilemes de decisió molt complexos que es poden aproximar des del disseny d’objectes contradictoris amb la nostra experiència i expectativa.  

 

Què farem?

 

  • Una presentació inicial sobre Critical Design per Roger Ibars i Lisa Ma a l’Espai Mandarina
  • Roger Ibars i Lisa Ma presentaran els conceptes principals de Critical Design i  Specullative design
  • Comentaran projectes que s’adiuen amb aquesta forma d’encara el disseny 
  • Debatrem possibiles projectes a desenvolupar en posteriors tallers al voltatnt d’un dels temes que paral·lelament es tractaran al cicle “La imatge de la ciència” dins la secció de ciència de l’Ateneu Barcelonès. 

Els conductors de la presentació

Roger Ibars, DesignerRoger Ibars és un investigador que treballa en disseny de la innovació de producte i servei. S'especialitza en dispositius d'entrada, la interacció social i els costums de la tecnologia.

 

Roger va treballar inicialment investigant la intersecció entre la salut i les tecnologies del futur al MIT Medialab Europa a Dublín el 2003 i més tard al laboratori de I+D del Royal College of Art  amb el Servei de Salut Nacional del Regne Unit a Londres.

 

Amb l'objectiu d'explorar els dispositius de joc i la interacció gestual, el 2002 va començar la construcció de "dispositius cablejats" per crear debat sobre la influència de la cultura del joc en el disseny de jocs. El resultat va ser una col·lecció d'antics dispositius electrònics, alarmes, rellotges i jocs -en què barrejava dues cultures d'interfície: la cultura dels jocs d'ordinador i la cultura dels electrodomèstics. La col·lecció Dispositius Hard-wired ha estat àmpliament exhibida a tot el món i es pot visitar en línia a www.rogeribars.com

 

Des de llavors ha portat la seva experiència en l'exploració de les interaccions gestuals a Tòquio per Sony Concept Lab, a Berlín per Deutsche Telekom i a Beijing per Microsoft Research Àsia al grup HCI. Literalment, el joystick  li ha fet voltar per tot el món. 


Roger també ha participat activament en l'ensenyament del disseny d'interacció i l'organització de tallers en les escoles de disseny més importants de París, Londres, Lausana, Nova Delhi i Tòquio. La seva formació acadèmica és en Sociologia i Ciències Polítiques. És llicenciat en Disseny Industrial per ESDI Barcelona i Màster en Disseny d'Interacció al Royal College of Art de Londres.


Lisa Ma, DesignerLisa Ma és una dissenyadora i investigadora en disseny especulatiu. S'especialitza en combinar els processos etnogràfics situats al fringe i la percepció pública per cerar plataformes de compromís ("engagement") insospitades, una espècie de Comunitat++, per tal d'explorar futurs alternatius. Dels projecte de Lisa emergeixen com a serveis que busquen crear interaccions funcionals i mútuament beneficioses entre els grups de frontera i el públic majoritari. Va fundar projectes anomenats "Fringe Benefits" per transformar els métodes tradicionals de disseny en serveis sorprenents. Entre ells, terapies d'spa per a "cat ladies", sessions de filtrat d'aigües a l'entrada de casa per conspiranoics i tours turístics per racons histórics per a activitstes anti-aeroports (com els de Heathrow).

 

En els seus darrers treballs de camp, Lisa va crear el projecte anomenat "Farmification" ("Granjificació") sobre les sis setmanes que va passar en una fàbrica de joysticks a China. "Farmification" observa la vida diària d'aquests obrers xinesos per a qüestionar el nostre coneixement sobre els "obrers de fàbriques xineses" que hem conformat a través dels mitjans de comunicació. Això ho va confrontar amb la seva recerca sobre al vida d'aquestes obrers com a ex-pagesos. El resultat va ser que Lisa va iniciar experiments per a salvar la pròpia comunitat d'obrers al final del cicle d'innovació al mateix temps creant conreus a temps parcial a la fàbrica i un diàleg global sobre com les nostres demandes tecnològiques generen un impacte real en l'economia global dels aliments. Ens promet explicar com aquesta manera d'utilitzar el disseny especulatiu pot donar peu a crear propostes que salvin sistemes ecològics, obrir nous espais a l'activisme i qüestionar la nostra relació amb les granjes de factories - i tot a través del conte sobre tres animals. 

 

Lisa Ma té un Master's Degree en Disseny d'Interaccions pel Royal College of Art de Londres. Ha treballat com a dissenyadora a Londres per a Conran i Pentagram i a Berlin per Deutsche Telecom CreationCentre on ha tornat per a co-organitzar els tallers de TEDGlobal 2011. Actualment actua com a productora i presentadora de les converses TEDlive.

 

進化 - De la imatge a la ciència, de la ciència al disseny


Una cooperació entre La Mandarina de Newton i la Secció de Ciència de l’Ateneu Barcelonès.

____________________________________________________________________________________

 

 The idea in one sentence

 
Imagining the future to understand the present knowledge of science from design… and back.
 
Focus: critical and speculative design

Critical design uses speculative design proposals to challenge too narrow assumptions and preconceptions about the role that products and services play in everyday life. It is more an attitude than anything else, a position rather than a method. Critical design creates dilemmas to talk about problems.

Science and technology are rapidly evolving and creating opportunities that continuously pose new dilemmas and confront us with very complex decision. This can be approximated from design objects that contradict our experience and expectations.

What will we do?

  • An initial presentation on Critical Design by Roger Ibars and Lisa Ma at Espai Mandarina.
  • Roger and Lisa Ma will present the main concepts of Critical and Speculative Design.
  • They will discuss projects that fit into this way of approaching design
  • They will explore possibilities for projects to be developed in subsequent workshops organized around one of the topics that will be addressed in the series, "The image of science" in the science section of the Barcelona's Ateneu.
Who will conduct the presentation?

Roger Ibars, DesignerRoger Ibars is a researcher working on innovative product and service design. He specializes in input devices, interactions and social uses of technology.
 
He worked initially investigating the intersection between health and future technologies at the MIT Media Lab Europe in Dublin in 2003 and later at the R & D laboratory of the Royal College of Art, in London, for the National Health Service in the UK.
 
In order to explore gaming devices and gesture interaction in 2002 he began the construction of "hard-wired devices". The result was a collection of old electronic devices, alarm clocks, and games, which blended two cultures of interface: the culture of computer games and the culture of household appliances. The collection "Hard-wired devices" has been widely exhibited worldwide and can be visited online at www.rogeribars.com
 
Since then he has taken his experience in the exploration of gestural interactions to Tokyo where he worked for several years at Sony Concept Lab. He also worked in for Deutsche Telekom Berlin and for Microsoft Research Asia HCI group in Beijing. Literally, the joystick has taken him all around the world.

Roger has also been actively involved in teaching interaction design by organizing workshops at leading design schools in Paris, London, Lausanne, New Delhi and Tokyo. His academic background is in sociology and political science. He holds a degree in Industrial Design from ESDI Barcelona and a Master in Interaction Design from the Royal College of Art in London.

Lisa Ma, DesignerLisa Ma is a Speculative Designer & Researcher. She specialises in combining the fringe, ethnographic research process and public perception to produce unusual platforms of engagement, a sort of Community++, to help us explore alternative futures.

Lisa’s projects uniquely emerge as services that look to create functional and mutually beneficial interactions between fringe groups and the mainstream populace. She founded ‘Fringe Benefits’ projects to convert conventional design methods into surprising services including parasitic spa therapies by cat ladies, doorstep water filtration sessions from conspiracy theorists, and historical village tours for stranded passengers by airport activists.

In her latest field-trips, Lisa made a project called 'Farmification' about her 6 weeks stay at a joystick factory in China. Farmification looks into the daily life of Chinese makers to challenge our sensationalist knowledge of ‘factory workers’ from the media with the research of their experiences as ex-farmers. This eventually led her to experimentations in saving the worker community at the end of the innovation cycle with part time farming and opening up a global dialogue about how our technological demands make a real impact on global food economy.

She promises to explain how this way of using speculative design can invite proposals that save ecologies, open a new realm of activism & challenge our existing relationship with factory farms – all in the tale of 3 animals…

Lisa Ma holds a Master’s degree in Design Interactions at Royal College of Art, London. She has worked as a designer in London at Conran and Pentagram and Berlin at Deutsche Telekom’s CreationCentre, who she later re-joined to co-host workshops at TEDGlobal 2011. Most currently she acted as Producer & Presenter for TEDLive speaker/fellow conversations.

进化 - From image to science, to design and back

A cooperation between La Mandarina de Newton Newton and the Science Section of the Barcelona Ateneu.

 

FAQs

 

Hi ha algun requisit d'identificació o límit d'edat per assistir al taller?/Any ID requirement or age limit for this event?

Está dirigit a un públic ampli. De "young adults" endavant./ It is addressed to a broad audience. From "young adults" to any older age.

 

¿Quines opcions de transport/aparcament tinc per arribar al taller?  / Transport options?

El més fàcil és apropar-se en metro: límia 3, para Fontana. També Ferrocarrils de la Generalitat, parada de Gràcia.

El parquing més recomenable es el de Gala Placidia.

///

The easiest way to reach Espai Mandarina is by metro. Line 3, Fontana station. Also Ferrocarrils de la Generalitat, Gràcia station.

The most convenient parking place is on Gala Placídia square.

Si tinc alguna pregunta amb qui puc contactar? / Who can I contact for questions?

 Envieu-nos un correu electrònic a: /Send us an e-mail to:  espai@lamandarinadenewton.com

 

¿Tienes alguna pregunta sobre Presentació sobre Disseny Crític amb Roger Ibars i Lisa Ma? Contáctate con La Mandarina de Newton

Cuándo y dónde


Espai Mandarina
12 Carrer Montseny
08012 Barcelona
España

Viernes, 21 de diciembre de 2012 a las 19:30


  Añadir a mi calendario

Organizador

La Mandarina de Newton

La Mandarina de Newton S.L. es una agencia de transformación centrada en procesos de cambio en todo tipo de organización. Maneja equipos de profesionales de campos diversos centrados en el diseño, la tecnología, el aprendizaje, la organización y el cambio. Tiene una fuerte componente de trabajo en co-diseño y co-creación, estrategias que aseguran una fuerte implicación de los usuarios en los proyectos y una buena recepción de los mismos. Se organiza en dos plataformas de proyectos: Co-Creating Cultures (proyectos de metadiseño aplicados a las culturas y organizaciones) y Sharing Knowledge (énfasis en educación y aprendizaje de grupos, comunidades y organizaciones)

Para conocer algunos de sus proyectos:

 La Mandarina de Newton S.L.: http://www.lamandarinadenewton.com
 Co-Creating Cultures: http://co-creating-cultures.com
 Sharing Knowledge: http://sharingknowledge.es

_____________________________

La Mandarina de Newton SL  is a transformation agency focused on designing change processes in all types of organizations. It manages teams of professionals from diverse fields who focus on design, technology, learning, and organizational change. It has a strong  component in co-design and co-creation strategies that ensure a strong user involvement in projects and a good reception them. It is organized into two project platforms : Co-Creating Cultures (metadesign projects applied to cultures and organizations) and Knowledge Sharing (emphasis on learning and education in groups, communities and organizations)

To know more about some of their projects:

  La Mandarina de Newton SL: http://www.lamandarinadenewton.com
  Co-Creating Cultures: http://co-creating-cultures.com
  Sharing Knowledge: http://sharingknowledge.es

  Contáctate con el organizador

¿Te interesaría crear tu propio evento?

Únete a millones de personas en Eventbrite.

Inicia sesión o regístrate

Para poder comprar estas entradas a plazos, necesitarás una cuenta de Eventbrite. Inicia sesión o regístrate para obtener una cuenta gratuita y poder continuar.