‘ECOSS’ 2019: Laboratori d’Ecologies queer: gènere, sexualitat i entorn.

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

LA BONNE

7 Carrer de Sant Pere Més Baix

08003 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

Política de reembolso

Contacta con el organizador para solicitar un reembolso.

La tarifa de Eventbrite no es reembolsable.

Descripción del evento
Sota el marc de la segona edició del Festival ‘ECOSS’ i de la mà de Paula Pin de Pechblendalab, arriba el projecte Bio.Trans.Lab.

Acerca de este evento

CONVOCATÒRIA: ‘ECOSS’ 2019 obre convocatòria per a participar a dues jornades dels processos oberts i tallers pràctics de Bio.Trans.Lab. pels dies 24 i 25 d'octubre.

Sota el marc de la segona edició del Festival ‘ECOSS’ i de la mà de Paula Pin de Pechblendalab, arriba el projecte Bio.Trans.Lab, que es mostrarà a una sèrie de processos oberts al públic al recinte de Fabra i Coats el dia 16 i a LaBonne els dies 24 i 25 d’octubre.

Aquest laboratori apareix l’any 2012 i madura fins a transformar-se en un laboratori en trànsit dedicat a la bio-electroquímica. Als seus inicis va mostrar un fort interès cap a l’entorn i cap a una major comprensió dels cossos i de les seves possibles extensions i interaccions amb organismes no humans i ‘la màquina’. Des de llavors, a Bio.Trans.Lab apareix un gran interès cap als processos d’aprenentatge col·lectiu i la creació conjunta d’eines per a la investigació biomèdica.

La filosofia que regeix aquesta proposta és la d’aprendre fent, per això es motiva als que atenen a crear les seves pròpies eines, a través d’un seguit de guies i pràctiques experimentals. Ofereix un espai on poder experimentar amb noiSEX, eines “DIWO” (do-it-with-others) o “DIY” (do-it-yourself), els fluids i els cossos no estàtics.

>>DIJOUS 24 D’OCTUBRE // Horari: 17:00-20:00

MÒDUL 1: CONSTRUCCIÓ DE MICROSCOPIS AMB WEBCAM

 • METODOLOGIA: Construirem el nostre propi microscopi. Per a aconseguir-ho, ens descarregarem un Fanzine dedicat a com fer-ho i seguirem les instruccions.
 • OBJECTIU: L’objectiu és ensenyar a com fabricar una eina útil per a la biomèdica amb un objecte aliè a aquest àmbit de feina/investigació. Assentar la base per a la biologia casolana.

>>DIVENDRES 25 D’OCTUBRE // Horari: 17:00-20:00

MÒDUL 2: AUTOEXPLORACIÓ AMB SPECULUMS, TINCIÓ I VISIONAMENT DE CÈL·LULES VAGINALS

 • METODOLOGIA: Farem un ús pràctic del microscopi anteriorment elaborat per a descobrir la flora vaginal i les cèl·lules epitelials. Descarregarem un Fanzine dedicat a la flora Microbiota i tècniques i trucs per al visionat amb el microscopi casolà.
 • OBJECTIU: Poder portar a terme anàlisis i estudis propis. Investigar i conèixer més sobre el teu propi cos i realitzar la prova de l’àcid ascètic, que ens ajudarà a detectar cèl·lules danyades que podríem derivar en un càncer.

FACILITANT DEL LABORATORI:

Na Paula Pin és performer de bioart i dissenyadora de tecnologies feministes; investiga i experimenta amb tecnologies lliures. L’any 2011 portà a terme el procés Fotosyntetika, que combina gènere, tecnologia i natura, dins el marc “VIDA Bioarte”.

Graduada en Belles Arts; desenvolupa tecnologies DIY-DIWO, biohacking i electrònica de hardware obert. Participa a Pechblenda i Transnoise; activista; performer de Soroll; col·labora amb “Hacktería” des del 2012.

Ha co-dissenyat laboratoris mòbils per a la investigació en temes ecològics, ginecològics i de salut. Biotranslab té les eines necessàries per a dur a terme aquest propòsit.

>>DADES D’INTERÈS

 • DIES: dijous 24 i divendres 25 d’octubre.
 • HORARI: 17:00 – 20:00.
 • ESPAI: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
 • PREU: ABONAMENT 2 DIES (15€) / ENTRADA DIA (10€).

+ INFO: konic@koniclab.info

Uns tallers que s’emmarquen a la segona edició del Festival "ECOSS - ecosistemes de l’inesperat" que se celebren a Barcelona els dies 15, 16 i 17 a Fabra i Coats i el 24 i 25 d’octubre a LaBonne, organitzat per Kòniclab.

Si vols conèixer tota la programació: www.koniclab.info

_________________________________________________________________________________________

[Castellano]

Laboratorio de Ecologías queer: género, sexualidad y entorno.

Facilita PAULA PIN.

Días 24 y 25 de octubre. Fecha límite de suscripción día 20 de octubre.

CONVOCATORIA: ECOSS 2019 abre convocatoria para participar en dos jornadas de procesos abiertos y de talleres prácticos de Bio.Trans.Lab.

Dentro del marco de la segunda edición del Festival ‘ECOSS’ y de la mano de Paula Pin de Pechblendalab, llega el proyecto Bio.Trans.Lab, que se mostrará en una serie de procesos abiertos al público en el recinto de Fabra i Coats el día 16 y en LaBonne los días 24 y 25 de octubre.

Este laboratorio aparece en el año 2012 y madura para transformarse en un laboratorio en tránsito dedicado a la bio-electroquímica. En sus inicios mostró interés hacia el entorno y hacia una mayor comprensión de los cuerpos y sus posibles extensiones e interacciones con organismos no humanos y ‘la máquina’. Desde entonces, en Bio.Trans.Lab surge un gran interés hacia los procesos de aprendizaje colectivo y la creación conjunta de herramientas para la investigación biomédica.

La filosofía que rige esta propuesta es la de aprender haciendo, por eso motiva a los que atienden a crear sus propias herramientas siguiendo un seguido de guías y prácticas experimentales. Ofrece un espacio donde poder experimentar con noiSEX, herramientas DIWO (do-it-with-others) o DIY (do-it-yourself), los fluidos y los cuerpos no estáticos.

>>JUEVES 24 DE OCTUBRE // Horario: 17:00-20:00

MÓDULO 1: CONSTRUCCIÓN DE MICROSCOPIOS CON WEBCAM

 • METODOLOGÍA: Construiremos nuestro propio microscopio. Para ello, descargaremos un Fanzine dedicado a cómo hacerlo, seguiremos sus instrucciones.
 • OBJETIVO: El objetivo es instruir acerca de cómo fabricar una herramienta útil para la biomédica con un objeto ajeno a ese campo de trabajo/investigación. Asentar la base para la biología casera.

>>VIERNES 25 DE OCTUBRE // Horario: 17:00-20:00

MÓDULO 2: AUTOEXPLORACIÓN CON SPECULUMS, TINCIÓN Y VISIONADO DE CÉLULAS VAGINALES

 • METODOLOGÍA: Haremos un uso práctico del microscopio anteriormente elaborado para descubrir la flora vaginal y las células epiteliales. Descargaremos un Fanzine dedicado a la flora Microbiota y técnicas y trucos para el visionado con el microscopio casero.
 • OBJETIVO: Poder llevar a cabo análisis y estudios propios. Investigar y conocer más sobre tu propio cuerpo y realizar la prueba del ácido acético, que nos ayuda a detectar células dañadas que podrían derivar en cáncer.

FACILITANTE DEL LABORATORIO:

Paula Pin, performer de bioarte y diseñadora de tecnologías feministas; investiga y experimenta con tecnologías libres. En 2011 llevó el proceso Fotosyntetika, que hibrida género, tecnología y naturaleza, en el marco de VIDA Bioarte.

Graduada en Bellas Artes; desarrolla tecnologías DIY-DIWO, biohacking y electrónica de hardware abierto. Participa en Pechblenda y Transnoise; activista; performance de Ruido; colabora con Hacktería desde el 2012.

Ha co-diseñado laboratorios móviles para la investigación en temas ecológicos, ginecológicos y de salud. Biotranslab consta de las herramientas necesarias para llevar a cabo esta acción.

>>DATOS DE INTERÉS

 • DÍAS: jueves 24 y viernes 25 de octubre.
 • HORARIO: 17:00 – 20:00.
 • ESPACIO: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
 • PRECIO: ABONO 2 DÍAS (15€) / ENTRADA DÍA (10€).

+ INFO: konic@koniclab.info

Unos talleres que se enmarcan en la segunda edición del Festival “ECOSS - ecosistemas de lo inesperado” que se celebran en Barcelona durante los días 15, 16 y 17 en Fabra i Coats y el 24 y 25 de octubre en LaBonne, organizado por Kòniclab.

Para conocer toda la programación: www.koniclab.info

_________________________________________________________________________________________

[English]

Queer ecologies Lab: gender, sexuality and environment.

Directed by PAULA PIN.

October 24 and 25. Ticket purchase end-date by October 20.

OPEN CALL: ECOSS 2019 calls to take part in two days of Bio.Trans.Lab’s open processes and practical workshops.

Part of the second edition of the ‘ECOSS’ Festival and guided by Paula Pin of Pechblendalab, Bio.Trans.Lab will show a series of processes open to the public at Fabra i Coats on October 16 and at LaBonne on October 24 and 25.

This lab first appeared on the year 2012 and matured until becoming a moving laboratory, focused on boil-electrochemistry. Since its beginnings it showed strong interests towards the environment and to a better understanding of bodies and their possible extensions and interactions with non-human organisms and “the machine”, focusing on the figure of the cyborg. Since then, at Bio.Trans.Lab appears a growing interest towards collective learning processes and to collective creation of tools for biomedical investigation.

This project’s philosophy is ‘learning by doing’, that’s why they tend to create their own tools, thanks to various guides and experimental practices. It offers a space of pure experimentation of noiSEX, DIWO and DIY tools, fluids and non-static bodies.

>>THURSDAY, OCTOBER 24 // Schedule: 17:00-20:00

MODULE 1: MICROSCOPE CREATION WITH WEBCAMS

 • METHODOLOGY: We’ll make our very own microscope. To do this, we’ll download a Fanzine that will work as a guide and we’ll follow its instructions.
 • OBJECTIVE: This module’s objective is to teach how to build a useful tool for biomedicine with an object that has nothing to do with that professional field of study. We’ll develop the foundation for home-made biological studies.

>>FRIDAY, OCTOBER 25 // Schedule: 17:00-20:00

MODULE 2: SELF-EXPLORATION WITH SPECULUMS, STAINING AND VIEWING OF VAGINAL CELLS

 • METHODOLOGY: We’ll make practical use of the previously made microscope to discover the vaginal flora and the epithelial cells. We’ll download a Fanzine dedicated to biotic flora and techniques and tips on using our home-made microscope.
 • OBJECTIVE: Being able to conduct your own analysis and studies. Investigate and know more about your own body and do the acetic acid test, which will help us detect ill cells that could derive on cancer developing.

TEACHING:

Paula Pin is a bioart performer and feminist technologies designer; focused on research and experimentation with free technologies. On 2011 she conducted the Fotosyntetika process, which combines gender, technology and nature, under the “VIDA Bioarte” label.

She has an Arts degree and develops DIY-DIWO technologies, Biohacking and open hardware electronics. Participates on Pechblenda and Transnoise; activist; Noise performer; collaborates with Hacktería since 2012.

She has co-designed moving labs for research on ecology, genecology and general health. The moving lab Biotranslab has the tools needed to conduct this action.

>>INFO OF INTEREST:

 • DAYS: Thursday 24 and Friday 25. October.
 • SCHEDULE: 17:00 – 20:00.
 • PLACE: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
 • PRICE: 2-DAYS PACK (15€) / ONE-DAY TICKET (10€).

+ INFO: konic@koniclab.info

These workshops are part of the second edition of the Festival “ECOSS - ecosystems of the unexpected” held in Barcelona on October 15, 16 and 17 at Fabra i Coats and 24 and 25, at LaBonne, organized by Kòniclab.

To know all the programming: www.koniclab.info

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

LA BONNE

7 Carrer de Sant Pere Més Baix

08003 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

Contacta con el organizador para solicitar un reembolso.

La tarifa de Eventbrite no es reembolsable.

Guarda este evento

Evento guardado