10 € – 15 €

Varias fechas

'ECOSS' 2019: Labs de Context Sonor. Caracterització i Recreació d'Espais.

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Fàbrica de Creació Fabra i Coats

20 Carrer de Sant Adrià

08030 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

Política de reembolso

Reembolsos hasta 7 días antes del evento

La tarifa de Eventbrite no es reembolsable.

Descripción del evento

Descripción

Català

Dies 15 i 16 d'octubre. Data límit de subscripció dia 10 d'octubre.

El festival 'ECOSS - ecosistemes de l’inesperat', obre convocatòria per a participar a dues jornades de tallers pràctics d’experimentació sonora on, amb la resta de participants, et convidem a cooperar per a enregistrar, dissenyar i entendre els sons que ens envolten a Fabra i Coats i el barri de Sant Andreu.

Dos interessants cursos d’art sonor amb la docència de la Lina Bautista i en Víctor Jiménez, en les que aprendrem a aplicar tècniques d’edició digital per a crear i experimentar amb diversos paisatges sonors.

Els tallers / LABORATORIS de Context Sonor. Caracterització i recreació d’espais finalitzaran amb una sessió de portes obertes per compartir l'experiència i els processos amb el públic.

Consulta el programa d’activitats que ofereix ECOSS a aquesta nova edició 2019, veuràs que al final de cada sessió de laboratori sonor hi ha intervencions musicals i performances interactius, no t’ho perdis!


>>DIMARTS 15 D’OCTUBRE:

TALLER D’ENREGISTRAMENT SONOR_

banner taller 1

 • METODOLOGIA: Taller pràctic creatiu de realització de gravacions de camp. Enregistrarem diverses sonoritats emprant gravadores professionals de so, guiats pels docents.
 • OBJECTIU: L’objectiu d’aquest taller es centra en l’aprenentatge de la captació de les sonoritats més representatives d’un entorn per a poder contextualitzar-lo sonorament. Així, entendrem els sons que ens envolten i que configuren la realitat sonora del nostre entorn.

>>DIMECRES 16 D’OCTUBRE:

TALLER D’IDENTITAT SONORA_

gráfico audacity


 • METODOLOGIA: Taller experimental creatiu on s’aplicaran mètodes i tècniques digitals del disseny sonor per imatges, per a treballar entorn la identitat sonora d’un espai.
 • OBJECTIU: En aquest taller aprendrem a dissenyar la identitat sonora d’un espai utilitzant eines digitals per a confeccionar paisatges sonors geolocalitzats als espais, barris i equipaments.DOCENTS: Tallers dirigits per Lina Bautista i Víctor Jiménez.

Na Lina Bautista va estudiar Composició Musical i Disseny de Sistemes Musicals Interactius i Art Sonor. Ha produït treballs discogràfics amb el seu projecte musical Linalab i ha actuat arreu d’Europa, Sud-amèrica i el Japó.

Actualment treballa a Familiar DIY, fent tallers de construcció d’instruments electrònics; és productora del Segell Synth Vicious; és membre de Sons of Barcelona; desenvolupa el projecte Toplap, centrat en live coding i és coordinadora tècnica de Mediaesctruch i professora a SAE Institute i el Màster en Art Sonor de la Universitat de Barcelona.

En Víctor Jiménez va estudiar Enginyeria de Telecomunicacions i s’especialitzà amb el màster de Tecnologies del So i de la Música a la Universitat Pompeu Fabra.

És co-fundador de l’estudi So Factory Studio, on treballa com a enginyer de so i productor musical. També fou coordinador de projectes de recerca, innovació cultural i societat digital a la Fundació i2CAT. Treballa per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Va co-fundar Bit Lab Cultural, on coordina projectes d’innovació cultural i social. També co-fundà el segell i productora musical Pick Your Twelve i coordina el projecte d’innovació pedagògica Escola de Rock.


PERFIL DELS PARTICIPANTS: El taller es dirigeix a estudiants i joves professionals de diversos sectors com les arts escèniques, arts visuals, la informàtica, el disseny i els aficionats a les arts escèniques i als audiovisuals.

PELS ASSISTENTS: es recomana portar un ordinador portàtil personal (laptop).


>>DADES D’INTERÈS:

DIES: Dimarts 15 –Dimecres 16
HORARI: 16:00 – 19:00
ESPAI: Fàbrica de Creació FABRA I COATS (Barcelona) (Carrer de Sant Adrià 20)
PREU: ABONAMENT 2 DIES (15€) / ENTRADA DIA (10€)
+ INFO: konic@koniclab.info

Uns tallers que s’emmarquen a la segona edició del Festival "ECOSS. Ecosistemes de l’inesperat" que se celebren a Barcelona els dies 15, 16 i 17 a Fabra i Coats i el 24 i 25 d’octubre a LaBonne, organitzat per Kòniclab.

Si vols conèixer tota la programació, fes clic a: www.koniclab.info
Castellano

Días 15 y 16 de octubre. Fecha límite de suscripción dia 10 de octubre.

El festival ECOSS, ecosistemas de lo inesperado, abre convocatoria para participar en dos jornadas de talleres prácticos de experimentación sonora donde, con el resto de los participantes, te invitamos a cooperar para registrar, diseñar y entender los sonidos que nos rodean en Fabra i Coats i el barrio de Sant Andreu de Barcelona.

Dos interesantes cursos de arte sonoro con la docencia de Lina Bautista y Víctor Jiménez, en los que aprenderemos a aplicar técnicas de edición digital para crear y experimentar con varios paisajes sonoros.

Los talleres / LABORATORIOS de Contexto Sonoro. Caracterización y recreación de espacios, finalizarán con una sesión de puertas abiertas para poder compatir la experiéncia y los procesos con el público.

Consulta el programa de actividades que ofrece ECOSS en esta nueva edición 2019, verás que al final de cada sesión de laboratorio sonoro hay intervenciones musicales y performance interactivos, ¡No te lo pierdas!


>>MARTES 15 DE OCTUBRE:

TALLER DE REGISTRO SONORO_

banner taller 1

 • METODOLOGÍA: Taller práctico creativo de realización de grabaciones de campo. Registraremos diversas sonoridades usando grabadoras de sonido profesionales, guiados por los docentes.
 • OBJETIVO: El objetivo de este taller se centra en el aprendizaje de la captación de las sonoridades más representativas de un entorno para poder contextualizarlo a nivel sonoro. Así, entenderemos los sonidos que nos rodean y que configuran la realidad sonora de nuestro entorno.

>>MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE:

TALLER DE IDENTIDAD SONORA_

 • METODOLOGÍA: Taller experimental creativo donde se aplicarán métodos y técnicas digitales del diseño sonoro para imágenes, para trabajar entorno a la identidad sonora de un espacio.
 • OBJETIVO: En este taller aprenderemos a diseñar la identidad sonora de un espacio usando herramientas digitales para confeccionar paisajes sonoros geolocalizados en los espacios, barrios y equipamientos.


DOCENTES: Talleres dirigidos por Lina Bautista y Víctor Jiménez.

Lina Bautista estudió Composición Musical, Diseño de Sistemas Musicales Interactivos y Arte Sonoro. Ha producido trabajos discográficos con su proyecto musical Linalab y ha actuado alrededor de Europa, Sudamérica y Japón.

Actualmente trabaja en Familiar DIY, haciendo talleres de construcción de instrumentos electrónicos; es productora del Sello Synth Vicious, es miembro de Sons of Barcelona; desarrolla el proyecto Toplap, centrado en live coding y es coordinadora técnica de Mediaestruch y profesora en SAE Institute y el Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona.

Víctor Jiménez estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y se especializó con el máster de Tecnologías del Sonido y de la Música en la Universidad Pompeu Fabra.

Es cofundador del estudio So Factory Studio, donde trabaja como ingenier de sonido y productor musical. También fue coordinador de proyectos de investigación, innovación cultural y sociedad digital en la Fundación i2CAT. Trabaja para el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Cofundo Bit Lab Cultural, donde coordinar proyectos de innovación cultural y social. También cofundó el sello y productora musical Pick Your Twelve y coordina el proyecto de innovación pedagógica Escuela de Rock.


PERFIL PARTICIPANTES: El taller se dirige a estudiantes y jóvenes profesionales de diversos sectores, como las artes escénicas, artes visuales, la informática, el diseño y los aficionados a las artes escénicas y a los audiovisuales.

PARA LOS ASISTENTES: se recomienda llevar un ordenador portátil personal (laptop).


>>DATOS DE INTERÉS:

DÍAS: Martes 15 – Miércoles 16
HORARIO: 16:00 – 19:00
ESPACIO: Fàbrica de Creació FABRA I COATS (Barcelona) (Carrer de Sant Adrià 20)
PRECIO: ABONO 2 DÍAS (15€) / ENTRADA DÍA (10€)
+ INFO: konic@koniclab.info

Unos talleres que se enmarcan en la segunda edición del Festival “ECOSS. Ecosistemas de lo inesperado” que se celebran en Barcelona durante los días 15, 16 y 17 en Fabra i Coats y el 24 y 25 de octubre en LaBonne, organizado por Kòniclab.

Para conocer toda la programación, haz clic en: www.koniclab.infoEnglish

October 15 and 16. Ticket purchase end-date by October 10.

The festival “ECOSS, ecosystems of the unexpected”, calls to take part during two days of practical workshops of sound experimentation where, along the rest of the participants, we invite you to cooperate to record, design and understand the sounds that surround Fabra i Coats and the Sant Andreu neighbourhood in Barcelona.

Two interesting workshops of Sound Art with Lina Bautista and Víctor Jiménez’s teachings, where we’ll learn to apply digital editing techniques to create and experiment with various soundscapes.

The Sound Context, Characterization and space recreation workshops / LABS will end up with an open doors session to share the experience and the processes with the public.

Check the program of activities that ECOSS offers for this new 2019 edition, you’ll see that after every sound lab session there’ll be musical interventions and interactive performances. You can’t miss it!


>>TUESDAY, OCTOBER 15:

SOUND RECORDING WORKSHOP_

 • METHODOLOGY: Creative but practical workshop about field recordings. We’ll record various sonorities while using professional sound recorders, with the teachers’ guide.
 • OBJECTIVE: This workshop’s objective is centered around learning how to catch the most representative sonorities of a place and to be able to contextualize it sound-wise. This way, we’ll better understand the sounds that surround us and configure the sound reality of our environment.

>>WEDNESDAY, OCTOBER 16:

SOUND IDENTITY WORKSHOP_

 • METHODOLOGY: Creative and experimental workshop where methods and digital techniques of sound design for images will be applied, to work around the sound identity of a space.
 • OBJECTIVE: In this workshop we’ll learn to design an environment’s sound identity using digital tools to prepare geolocated soundscapes in the area, neighbourhood and equipment.


TEACHING: Workshops directed by Lina Bautista and Victor Jiménez.

Lina Bautista studied Musical Composition, Interactive Musical Systems Design and Sound Art. She has produced labeled works with her musical Project Linalab and has performed around Europe, South America and Japan.

Nowadays she works at Familiar DIY, doing electronic instrument construction workshops; is a producer at the record label Synth Vicious, is a member of Sons of Barcelona; is a Toplap project developer, focused on live coding; is also a technical coordinator of Mediaestruch and a teacher at SAE Institute and the Master's Degree of Sound Art of the University of Barcelona.

Víctor Jiménez studied Telecommunications Engineering and specialized with a master's degree on Sound and Music Technologies at Pompeu Fabra University.

He co-founded So Factory Studio, where he works as a sound engineer and music producer. He managed research, innovation and digital society projects of the i2CAT Foundation. He works for the Institute of Culture of the Ajuntament de Barcelona. Co-founded Bit Lab Cultural, where he manages projects of cultural and social innovation. He also co-founded the records label Pick Your Twelve and coordinates the pedagogic innovation project named School of Rock.


PARTICIPANTS PROFILE: This workshops are best suited for students and young professionals of many sectors, like dramatic arts, visual arts, computing, design and scenic arts and audiovisuals amateurs.

FOR THE ATTENDEES: THE WORKSHOP’S MAIN LANGUAGES WILL BE SPANISH AND CATALAN. It’s recommended to carry a personal laptop to the workshops.


>>INFO OF INTEREST:

DAYS: Tuesday 15 – Wednesday 16

SCHEDULE: 16:00 – 19:00
PLACE: Fàbrica de Creació FABRA I COATS (Barcelona) (Carrer de Sant Adrià 20)
PRICE: 2-DAYS PACK (15€) / ONE-DAY TICKET (10€)
+ INFO: konic@koniclab.info

These are workshops that are framed in the second edition of the Festival “ECOSS. Ecosystems of the unexpected” held in Barcelona on October 15, 16 and 17 at Fabra i Coats and 24 and 25, at La Bonne, organized by Kòniclab. To know all the programming, simply click on: www.koniclab.info


Comparte con tus amigos

Ubicación

Fàbrica de Creació Fabra i Coats

20 Carrer de Sant Adrià

08030 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

Reembolsos hasta 7 días antes del evento

La tarifa de Eventbrite no es reembolsable.

Guarda este evento

Evento guardado