Ventas terminadas

LATENT. Dia del Talent

Ha finalizado la venta de entradas

Los registros se han cerrado
Gràcies per inscriure't! Quan hagis emplenat el formulari, ens posarem en contacte amb tu. Si tens qualsevol dubte, pots escriure a suport@bdw.cat. ¡Gracias por inscribirte! Cuando hayas completado el formulario, nos pondremos en contacto contigo. Si tienes cualquier duda, puedes escribir a suport@bdw.cat.

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Ha finalizado la venta de entradas

Los registros se han cerrado
Gràcies per inscriure't! Quan hagis emplenat el formulari, ens posarem en contacte amb tu. Si tens qualsevol dubte, pots escriure a suport@bdw.cat. ¡Gracias por inscribirte! Cuando hayas completado el formulario, nos pondremos en contacto contigo. Si tienes cualquier duda, puedes escribir a suport@bdw.cat.
Descripción del evento

Descripción

LATENT. Dia del Talent

Empreses que busquen talent, escoles que l’impulsen i joves que en tenen molt per oferir. Aquest és el context en el qual s’emmarca el naixement de 'LATENT. Dia del Talent'. Un nou esdeveniment que totes les parts demanaven i que aspirem a convertir en una cita ineludible cada any durant les dates de la Barcelona Design Week.

I és que el LATENT serà això: un espai on descobrir els millors talents sortits dels centres formatius de disseny de tot Catalunya seleccionats per les pròpies escoles i universitats. Un espai on els joves tindran l’oportunitat de trobar-se amb empreses finalistes i amb entitats de serveis de disseny. On les companyies tindran l’oportunitat d’identificar aquells perfils que més s’ajustin al que necessiten. I les escoles, un context immillorable per posar en valor la seva oferta formativa i de serveis a les empreses.

Una jornada oberta a tothom, amb una alta concentració de talent, en la que es succeiran de manera simultània múltiples activitats: xerrades en forma de converses per conèixer l’experiència de joves que estan treballant per empreses amb una història al darrera interessant i positiva per les dues parts; cites concertades entre joves que busquen allò que les empreses demanden i viceversa; tallers en grup per desplegar habilitats individuals on els joves, escoles i empreses treballaran plegats per resoldre un repte i conèixer mitjançant la pràctica les capacitats i motivacions mútues; cabines d’autopresentació; espais espontanis d’oferta i demanda.

En definitiva, una jornada per connectar el talent creatiu dels joves amb el potencial de les empreses. Es tracta doncs d’una jornada lúdico-professional per captar talent, descobrir ofertes i compartir experiències.

Si ets empresa o jove talent i vols participar a LATENT, inscriu-te per reservar la teva plaça!

T’hi esperem!

Organiza: BCD i FAD
#Revalorar #BDW18
LATENT. Día del Talento

Empresas que buscan talento, escuelas que lo impulsan y jóvenes que tienen mucho para ofrecer. Este es el contexto en el que se enmarca el nacimiento del LATENT. Día del Talento. Un nuevo evento que todas las partes pedían y que aspiramos a convertir en una cita ineludible cada año durante las fechas de la Barcelona Design Week.

Y es que el LATENT será eso: un espacio donde descubrir los mejores talentos salidos de los centros formativos de diseño de toda Cataluña seleccionados por las propias escuelas y universidades. Un espacio donde los jóvenes tendrán la oportunidad de encontrarse con empresas finalistas y con entidades de servicios de diseño. Donde las compañías tendrán la oportunidad de identificar aquellos perfiles que más se ajusten a lo que necesitan. Y las escuelas, un contexto inmejorable para poner en valor su oferta formativa y de servicios a las empresas.

Una jornada abierta a todos, con una alta concentración de talento, en la que se sucederán de forma simultánea múltiples actividades: charlas en forma de conversaciones para conocer la experiencia de jóvenes que están trabajando para empresas con una historia detrás interesante y positiva para las dos partes; citas concertadas entre jóvenes que buscan lo que las empresas demandan y viceversa; talleres en grupo para desplegar habilidades individuales donde los jóvenes, escuelas y empresas trabajarán juntos para resolver un reto y conocer mediante la práctica las capacidades y motivaciones mutuas; cabinas de autopresentación;
espacios espontáneos de oferta y demanda.

En definitiva, una jornada para conectar el talento creativo de los jóvenes con el potencial de las empresas. Se trata pues de una jornada lúdico-profesional para captar talento, descubrir ofertas y compartir experiencias.
Si eres empresa o joven talento y quieres participar, inscríbete para reservar tu plaza!

¡Te esperamos!

Organitza: BCD y FAD
#Revalorar #BDW18
LATENT. Talent Day

Companies looking for talent, schools that promote it and young people who have a lot to offer. This is the basis of 'LATENT. Talent Day'. A new event that all parties insisted on and that we hope will become an unmissable date every year during Barcelona Design Week.

LATENT will be: a place where you can discover the best talent coming out of design training centres throughout Catalonia selected by the schools and universities themselves. A space where young people will have the opportunity to meet finalist companies and design service entities. Where companies will have the opportunity to identify those profiles that best suit their needs. And for schools, it is an unbeatable context to showcase their educational offer and services to companies.

An Open day for the general public, with a high concentration of talent, in which multiple activities will take place at the same time: talks in the form of conversations in order to get to know young people's experience who are working for companies with an interesting and positive background for both sides; meetings arranged between young people to find out what companies are looking for and vice versa; group workshops to put individual skills on display where young people, schools and companies will work together to overcome a challenge and get to know their mutual abilities and motivations; self-presentation stands; impromptu supply and demand spaces.

In essence, a day to bring the talent of young people and the potential of companies together. This is a fun-professional day to capture talent, discover offers and share experiences.

If you are a company or young talent and you want to participate in LATENT, sign up and book your seat!

#LATENT #Revalorar #BDW18

We hope to see you there!

Organized by: BCD and FAD
#Revalorar #BDW18

Fecha y hora

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado